Danıştay 14. Daire Başkanlığı 2014/10783 Esas 2017/779 Karar

Danıştay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Danıştay
Dairesi: 14. Daire Başkanlığı
Esas No: 2014/10783
Karar No: 2017/779
Karar Tarihi: 15.02.2017


Danıştay 14. Daire Başkanlığı         2014/10783 E.  ,  2017/779 K.

  "İçtihat Metni"

  T.C.
  D A N I Ş T A Y
  ONDÖRDÜNCÜ DAİRE
  Esas No : 2014/10783
  Karar No : 2017/779
  Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : - İSTANBUL
  Vekili : - Aynı yerde
  Karşı Taraf(Davacı) :
  Vekili : Av. Müslim Eriş
  Şair Leyla Sok. No:5 K:2 Soydan İş Hanı Beşiktaş/İSTANBUL
  İstemin Özeti : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Gümüşkaya 1091 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda yapımı üstlenilen inşaatın, sözleşmede belirtilen süre içinde bitirilmediğinden sözleşmenin 5. maddesi uyarınca tahakkuk ettirilen 270.215,19 TL ile 24.704,50 TL gecikme cezalarının ve inşaat yapım işinin ruhsat ve eki projesine uygun yapılmadığından bahisle 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi uyarınca verilen 52.382,37 TL para cezasının vadesinde ödenmediğinden bahisle düzenlenen toplam 347.302,06 TL tutarlı 17/07/2013 günlü, 38059 sayılı ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davada; dava konusu ödeme emrinin, 270.215,19 TL ile 24.704,50 TL'lik kısmının davalı idareyle davacı arasında yapılan sözleşmenin 5. maddesi uyarınca tahakkuk ettirilen gecikme cezası olduğu, 6183 sayılı Kanunun 1. maddesi uyarınca alacağın "akitten" doğduğu ve akitten doğan alacakların Kanunun şümulu dışında tutulduğu, anılan gecikme cezasının 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri dairesinde tahsili cihetine gidilmesi gerektiğinden ödeme emrinin bu kısmının iptaline; ödeme emrinin 52.382,37 TL'lik kısmı yönünden ise, para cezasının dayanağının 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca Silivri Belediyesi Encümeninin 16/05/2013 günlü, 765 sayılı kararı olduğu, davacı tarafından anılan işlemin iptali istemiyle açılmış dava bulunmadığı ve davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü hususların 6183 sayılı Kanunun 58. maddesinde belirtilen iddialar kapsamında bulunmadığı anlaşıldığından davanın bu kısım yönünden reddine dair verilen İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 11/06/2014 günlü, E:2013/2490, K:2014/1093 sayılı kararının, davalı idare vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerle bozulması istenilmektedir.
  Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
  Danıştay Tetkik Hakimi : Nurhan Koç
  Düşüncesi :Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, işin gereği görüşüldü:
  İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen Mahkeme kararı ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 15/02/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


  Başkan

  Üye

  Üye

  Üye

  Üye
  Levent
  ARTUK
  Nalan
  TERZİ
  Ahmet
  ARSLAN
  Mehmet Ali
  CERAN
  Nedret
  ENGİN

  a.ş.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At