Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2015/20493 Esas 2017/7738 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 10. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/20493
Karar No: 2017/7738
Karar Tarihi: 09.11.2017


10. Hukuk Dairesi         2015/20493 E.  ,  2017/7738 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :İş Mahkemesi

  Dava, itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkindir.
  Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde davanın reddine karar verilmiştir.
  Hükmün, davacı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddî delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre,... sicil nolu işyerinden davalı ...'ye ait bildirilen 01.12.2008 - 30.11.2010 tarihleri arası hizmetlerinin davacı Kurumca iptaline konu çalışmanın fiili çalışma olup olmadığının irdelenmemesindeki isabetsizliğin sonuca etkili olmaması sebebebiyle, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın