Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2018/96 Esas 2019/4837 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 26.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/96
Karar No: 2019/4837
Karar Tarihi: 26.06.2019


11. Hukuk Dairesi 2018/96 E. , 2019/4837 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 17/03/2015 gün ve 2013/309 - 2015/86 sayılı kararı onayan Daire'nin 13/09/2017 gün ve 2016/1578 - 2017/4311 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkilinin "makro supercenter şekil", "makro supercenter şekil","macro banguet", "macro online bir tıkla alışverişi evinize indirin! şekil", "macronews şekil" ibaresinden oluşan tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalı ...’ın “MACROCLEAN” ibaresini marka olarak tescil ettirmek üzere davalı TPMK’ne başvuruda bulunduğunu, müvekkili tarafından itirazda bulunulduğunu, ancak itirazın yerinde görülmeyerek reddedildiğini, bu kararın yeniden incelenmesi talebinin de nihai olarak YİDK tarafından reddedildiğini, müvekkili markalarının tanınmış olduğunu ve başvurunun bu markalarla karıştırılma ihtimali bulunacak düzeyde benzer olduğunu, davalının müvekkilinin markalarının tanınmışlığından haksız yararlanacağını ileri sürerek YİDK kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı kurum vekili ve davalı, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.
  Bu kez davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
  Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 26/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın