Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2205 Esas 2009/9763 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2205
Karar No: 2009/9763
Karar Tarihi: 05.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2205 E.  ,  2009/9763 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Hatay İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 30/10/2008
  NUMARASI : 2008/159-2008/408

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
  İcra ve İflas Kanunun 4949 Sayılı Kanunla değişik 68/son fıkrasının ilk cümlesine göre; “itirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde borçlu, talebin aynı nedenlerle reddi halinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine tazminata mahkum edilir.” İcra Mahkemesince alacaklının itirazın kaldırılması istemi takip dayanağı belgenin İ.İ.K.’nun 68/1.maddesinde belirtilen belge niteliğinde olmadığından ve borçlunun icra dairesine yaptığı itirazın süresinde olmaması nedeniyle davanın yasal dayanağı olmadığından bahisle işin esası incelenmeksizin reddedildiğinden ve bu nedenle borçlu yararına tazminat verilmesi için aynı maddenin son bendinde öngörülen “talebin esasa ilişkin nedenlerle reddi” şeklindeki koşul oluşmadığından alacaklının tazminatla sorumlu tutulması isabetsiz olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmekle beraber, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.
  SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının  yukarıda yazılı nedenlerle kısmen kabulü ile Hatay İcra Mahkemesinin 30.10.2008 tarih ve 2008/159-408 sayılı kararının hüküm bölümünün icra inkar tazminatı ile ilgili (2). maddesinin tümünün silinerek karar metninden çıkarılmasına, mahkeme kararının düzeltilmiş bu şekli ile İİK 366 ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, 05.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At