Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/3007 Esas 2009/11273 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 25.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/3007
Karar No: 2009/11273
Karar Tarihi: 25.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/3007 E.  ,  2009/11273 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Antalya 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 18/11/2008
  NUMARASI : 2008/818-2008/988

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Takip dayanağı 30.07.2007 keşide tarihli çek için muhatap bankaca keşidecinin ödemeden men talimatı bulunduğundan TTK.nun 711/3. maddesine istinaden bu çek üzerinde her hangi bir işlem yapılmamıştır denilerek şerh düşüldüğü bu şekilde çekin bankaya ibraz edildiği anlaşılmaktadır. TTK.nun 721/ 1. maddesi uyarınca çekin ibraz müddeti içerisinde muhatap bankaya ibrazı protesto veya buna muadil işlemle tespit edildiği takdirde yasal şekilde ibraz edildiğinin kabulü gerekir.
  Somut olayın incelenmesinde; takibe konu yapılan çekte keşide ve ödeme yeri farklı olduğundan alacaklı tarafından TTK.nun 708/1. maddesine uygun olarak hesabın bulunduğu muhatap bankanın ... şubesine süresi içerisinde ibraz edildiği görülmektedir. Dolayısı ile takibe konu çek bankaya süresi içerisinde TTK.nun 711/3. maddesinde belirtilen muadil işlemle ibraz edildiğinden bu durumda çekte ibraz tarihi olmadığından söz edilemez. Mahkemece şikayetin reddi yerine kabulü doğru değildir.
  SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 25.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At