Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/14522 Esas 2019/11568 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/14522
Karar No: 2019/11568
Karar Tarihi: 01.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2018/14522 E. , 2019/11568 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
  Alacaklı vekili tarafından borçlu hakkında bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu ...’nun yasal sürede icra mahkemesine başvurarak, senet tanzim etmeye ehliyetli olmadığından bahisle borca ve imzaya itiraz ettiği, ancak borçlunun yargılama devam ederken öldüğü anlaşılmaktadır. Mahkemece, uyuşmazlığın genel mahkemede yargılamayı gerektirtiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  Borçluların temyiz talebi üzerine dairemizce 22/2/2017 tarih,2016/8396 esas,2017/2382 K.sayılı ilamı ile;mahkemece takip dayanağı bonodaki keşideci imzasının, borçluların murisi ...'na ait olup olmadığının tespiti yönünde, imza incelemesi yapılmak suretiyle, yine borca ve fer'ilerine yönelik itirazlarının ise İİK'nun 169/a maddesine göre esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekçesi ile bozma kararı verilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak borçluların yetkiye, borca ve imzaya itirazlarının reddine, takip durdurulduğu gerekçesi ile İ.İ.K. 169/A-6 maddesi uyarınca asıl alacağın %20 sinden aşağı olmayan 760.000,00 TL tazminatın davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmiştir.
  İİK'nun 170/b maddesi delaletiyle uygulanması gereken aynı Kanun'un 67/3. maddesinde; "İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötüniyetin sübutuna bağlıdır" hükmü yer almaktadır.
  Öte yandan İİK'nun 170/3. maddesinin 4 üncü cümlesine göre de; "İnkar edilen imzanın borçluya ait olduğu anlaşılırsa ve itiraz ile birlikte takip ikinci fıkraya göre durdurulmuşsa, borçlu ... inkar tazminatına ve ... para cezasına mahkûm edilir ve itiraz reddedilir."
  Somut olayda; borçlu murisin imza itirazında bulunduğu, yargılama sırasında borçlunun ölmesi üzerine, muris mirasçıları tarafından, daha önce açılan imza itirazına devam edilmiş ise de, mirasçıların, murisleri tarafından yapılan imza itirazını kötüniyetle sürdürdükleri kanıtlanamamıştır.
  O halde, mahkemece, İİK'nun 170/b maddesinin yollamasıyla aynı Kanun'un 67/3. maddesi dikkate alınmadan mirasçı borçlular aleyhine tazminata hükmedilmesi isabetsiz olup, hükmün belirtilen nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.
  SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Küçükçekmece 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 24/5/2018 tarih ve 2017/739 E., 2018/433 K. sayılı kararının hüküm bölümünün (3) numaralı bendinde yer alan ''Takibin borca itiraz davası kapsamında durdurulduğu anlaşılmakla İ.İ.K. 169/A-6 maddesi uyarınca asıl alacağın %20 sinden aşağı olmayan 760.000,00 TL tazminatın davacıdan alınarak davalıya verilmesine, " cümlesinin karar metninden tamamen çıkarılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01/07/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At