Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/9212 Esas 2019/11514 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/9212
Karar No: 2019/11514
Karar Tarihi: 01.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2018/9212 E. , 2019/11514 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun duruşma yapılmadan verilecek kararları düzenleyen 353/1-a-4. maddesinde, diğer dava şartlarına aykırılık bulunması halinde, Bölge Adliye Mahkemesince, işin esası incelenmeden kararın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği başka bir yer mahkemesine ya da görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesine duruşma yapmadan kesin olarak karar verileceği hükmü düzenlenmiştir.
  Somut olayda, ... Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi’nin 06.02.2018 tarih ve 2018/116 E.- 2018/136 K. sayılı kararında, HMK’nın 353/1-a-6 maddesi uyarınca, ... 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 16/11/2017 tarih, 2016/485 esas ve 2017/761 karar sayılı kararının ortadan kaldırılarak, yeniden yargılama yapılmak üzere, dosyanın “kararı veren mahkemeye gönderilmesine” şeklinde karar verildiği görülmektedir.
  Yargıtay’ca incelenmesi istenen Bölge Adliye Mahkemesi kararı, HMK’nın 353/1-a maddesinde belirtildiği üzere kesin nitelikte olduğundan, 5311 sayılı Kanunla değişik İİK'nun 364. maddesi ve 6100 sayılı HMK'nın 366.maddesinin göndermesi ile uygulanması gereken aynı Kanunun 352. maddesi uyarınca temyiz başvuru talebinin REDDİNE, 01/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın