Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/9331 Esas 2019/11662 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/9331
Karar No: 2019/11662
Karar Tarihi: 02.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2018/9331 E. , 2019/11662 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  Şikayetçi borçlunun, meskeniyet iddiası ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; şikayetin kısmen kabulüne kısmen reddine karar verildiği, alacaklı vekili tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi'nin 04/12/2017 tarih ve 2017/2174 E.- 2157 K. sayılı kararı ile istinaf başvurusunun kabulü ile şikayetçi borçlunun meskeniyet şikayetinin reddine karar verildiği, bu kararın borçlu tarafından temyiz edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince temyiz talebinin de süre yönünden reddine karar verildiği, bu kez son kararın temyiz konusu yapıldığı anlaşılmaktadır.
  2.3.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanunun 25.maddesi ile değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 364/2.maddesine göre, temyiz yoluna başvurma ve incelemesi, Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre yapılır. 6100 Sayılı HMK’nun 361/1. maddesi uyarınca ise, Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir.
  Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyiz eden borçluya 19.01.2018 tarihinde tebliğ edildiği,borçlu tarafından temyiz dilekçesinin 01/02/2018 tarihinde verilip kaydettirildiği,bu durumda temyiz başvurusunun süresinde olduğu anlaşılmakla ... Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi'nin 12/02/2018 tarih ve 2017/2174 E.- 2157 K. sayılı ek kararının oybirliğiyle kaldırılmasına karar verildikten sonra asıl karara yönelik temyiz isteminin incelenmesine geçildi.
  Şikayetçi borçlunun ... İcra Hukuk Mahkemesinin 2016/622 Esas sayılı dosyası ile yaptığı meskeniyet şikayetinde; mahkemenin 23/01/2017 tarihli tensip kararı ile keşif masrafı ve bilirkişi ücreti yatırılması için şikayetçi borçluya 7 günlük kesin süre verildiği, borçlunun 29/03/2016 tarihli duruşmada, tarafları ve konusu aynı olan, aynı mahkemenin 2016/556 E sayılı dosyasına aynı taşınmaz için keşif masrafı ve bilirkişi ücretini yatırdığını beyan ederek, bu dosyadan aldırılan bilirkişi raporunun beklenmesi talebinin mahkemece kabul edildiği, aynı mahkemenin 2016/556 E sayılı dosyasından aynı taşınmaz için aldırılan 04/05/2017 tarihli bilirkişi raporunda; şikayete konu ... ili ... ilçesi 505 ada 1 parsel C Blok 1 Giriş 11 nolu taşınmazın değerinin keşif tarihi itibariyle 155.000,00 TL. olduğunun, davacının daha mütevazi semtlerde haline münasip alabileceği
  3+1 evin değerinin ise 125.000,00 TL olarak tespit edildiği,ilk derece mahkemesince, 2016/556 E sayılı dosyadan aldırılan işbu bilirkişi raporu hükme esas alınarak,şikayetin kısmen kabulü kısmen reddi ile taşınmazın borçlunun haline münasip ev alabileceği 125.000,00 TL'den az olmamak üzere satılarak haline münasip ev alması için gerekli 125.000,00 TL'nin borçluya, kalanının ise ... İcra Müdürlüğü'nün 2016/6898 E. sayılı dosyasına ödenmesine karar verildiği, alacaklı vekili tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi'nin 04/12/2017 tarih ve 2017/2174 E.- 2157 K. sayılı kararı ile başka dosyadan alınan bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulamayacağından, mahkemenin bu yöndeki kararının isabetli görülmediği, şikayetçi borçluya verilen kesin süreye rağmen keşif ve bilirkişi ücreti yatırılmadığından şikayetçi borçlunun keşif ve bilirkişi incelemesinden vazgeçmiş sayılacağı gerekçesi ile alacaklı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne; ... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 05.07.2017 tarih ve 2016/622 Esas 2017/462 Karar sayılı kararının kaldırılmasına, borçlunun şikayetinin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
  Tarafları ve konusu aynı olan, aynı mahkemenin 2016/556 E. sayılı dosyasından aynı taşınmaz için aldırılan bilirkişi raporunun hüküm kurmaya elverişli ve yeterli olduğu görülmekle, ilk derece mahkemesince, birbirine yakın tarihlerde yapılan şikayet sonucu tespit edilen meskeniyet şikayetine konu edilen taşınmaz ve borçlunun haline münasip alabileceği taşınmaz değerleri gözetilerek başka bir dosyadan aldırılan bilirkişi raporu doğrultusunda hüküm kurulmasında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır.
  O halde; Bölge Adliye Mahkemesince, 6100 sayılı HMK’nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca alacaklının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile,... Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi'nin 04/12/2017 tarih ve 2017/2174 E.- 2157 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 02/07/2019 gününde oy birliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At