Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/8463 Esas 2019/11316 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/8463
Karar No: 2019/11316
Karar Tarihi: 27.06.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/8463 E. , 2019/11316 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın tarihli 31/05/2018 ve 2017/907 Esas - 2018/5694 Karar sayılı daire ilamının tashihen tetkiki davacılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
  1-Borçlular ... ve ...’in karar düzeltme istemlerinin incelenmesinde;
  Borçluların, mahkemenin, imzaya ve borca itirazın reddi hakkındaki gerekçeli kararına yönelik temyiz başvurularının, mahkemenin 12.5.2016 tarihli ek kararı ile süre aşımı nedeniyle reddine karar verildiği, bu ek kararın borçlulara 29.4.2019 ve 02.5.2019 tarihlerinde tebliğ edilmesine rağmen söz konusu kararın temyiz edilmediği, bu suretle mahkemenin temyiz isteminin süreden reddine ilişkin ek kararının kesinleştiği görülmekle, adı geçen borçluların usulüne uygun bir temyiz başvuruları bulunmadığından, Dairemizin onama ilamına ilişkin karar düzeltme haklarının da olmadığının kabulü gerekmektedir.
  Bu nedenle borçlular ... ve ...’in karar düzeltme dilekçelerinin REDDİNE,
  2-Borçlu ...’ın karar düzeltme isteminin incelenmesinde;
  Yargıtay ilamı, kararın düzeltilmesini isteyene 09/07/2018 tarihinde tebliğ edildiği halde karar düzeltme dilekçesi belirli süre geçirildikten sonra, 27/07/2018 tarihinde verilip kaydettirilmiştir.
  Karar düzeltme isteminin süre aşımı bakımından REDDİNE, 27/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın