Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/7481 Esas 2019/7880 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/7481
Karar No: 2019/7880
Karar Tarihi: 27.06.2019


13. Hukuk Dairesi 2016/7481 E. , 2019/7880 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ile davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
  KARAR
  Davacı, her yıl yenilenen avukatlık sözleşmesi ile 2005 yılından 2010 yılı sonuna kadar davalının sözleşmeli avukatlığını üstlendiğini, sözleşme hükümlerinin Avukatlık Kanununa aykırı olduğunu, vekalet ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 8.000,00 TL vekalet ücreti alacağının davalıdan tahsilini istemiş; bilahare talebini ıslah sureti ile arttırmış ve 25.110,64 TL'ye yükseltmiştir.
  Davalı, sözleşme hükümlerine uygun olarak davacıya ödeme yapılmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.
  Mahkemece, bozmaya uyularak davanın kısmen kabulüne, 7.992,88 TL’nin temerrüt tarihi olan 25.11.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre tarafların aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi gerekir.
  2-Davacı, davalı adına takip ettiği icra ve dava dosyalarından kaynaklanan vekalet ücreti alacağının tahsili istemi ile eldeki davayı açmıştır. Davalı davanın reddini dilemiş; Mahkemece alınan ek bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Bozma üzerine alınan ek bilirkişi raporuna karşı davalı, sözleşme hükümlerine göre kısmi tahsilatlarda akdi vekalet ücretinin ödenmesinin bakiye miktarın aciz belgesine bağlanması kaydı ile mümkün olduğu, ayrıca kısmi tahsilat için tahsilat süresine bağlı olarak öngörülen oranların bilirkişi tarafından yanlış gösterildiği gerekçesi ile itiraz etmiş olup, alınan ikinci bilirkişi ek raporu ile bu itirazlar tam olarak karşılanmamıştır. İlk rapora davacı tarafından da itiraz edilmiş olup, Mahkemece tarafların itirazları karşılanmaksızın hüküm kurulmuştur. O halde Mahkemece, tarafların bozma sonrası alınan ek bilirkişi raporuna itirazlarını karşılar nitelikte yeni bir bilirkişi raporu alınarak ve tüm dosya kapsamı gözetilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
  SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle tarafların sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, peşin alınan 292,00 TL harcın davacıya, 27,70 TL harcın davalıya iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın