Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/9813 Esas 2019/7814 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 26.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/9813
Karar No: 2019/7814
Karar Tarihi: 26.06.2019


13. Hukuk Dairesi 2017/9813 E. , 2019/7814 K.

  "İçtihat Metni"

  ... Gazetesi San. ve Tic. A.Ş vekili avukat ... ile ... vekili avukat ... arasındaki dava hakkında ... 12. Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 01.12.2015 tarih ve 2014/529 Esas, 2015/656 Karar sayılı hükmün Dairemizin 26.09.2017 tarih ve 2016/7747 Esas, 2017/8552 Karar sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu.
  K A R A R
  Davacı vekili, davalının 01.02.2013 ile 26.04.2013 tarihli arasında vekil edenin gazetesinde genel yayın yönetmenliği yaptığını, 26.04.2013 tarihinde hiçbir haklı nedeni olmadan istifa ettiğini, aylık maaşın net 15.000,00 TL olduğunu, işe başlarken taraflar arasında düzenlenen protokol uyarınca davalının kendini güvende hissetmesi, ücretlerin geç ödenmesinin engellenmesi ve maaşının düzenli ödenmesinin teminatı olarak bir senelik maaşı tutarında 25.01.2013 tanzim, 01.02.2014 vade tarihli, 180.000,00 TL bedelli teminat senedi verildiğini, çalıştığı süre boyunca davalıya maaşının düzenli olarak ödendiğini, istifa sonrası söz konusu senedin müvekkiline teslim edilmediğini, bir yıl beklendikten sonra senedin işleme konulduğunu, teminat senedi olduğunun protokol hükümleriyle sabit bulunduğunu belirterek, 25.01.2013 tanzim, 01.02.2014 vade tarihli, 180.000,00 TL bedelli senetten dolayı borçlu olunmadığının tespitine, senedin bedelsizliğine karar verilmesini istemiştir.
  Davalı, davanın reddini dilemiştir.
  Mahkemece, davanın kabulü ile dava konusu 25.01.2013 tanzim, 01.02.2014 vade tarihli, 180.000,00 TL bedelli bono nedeniyle davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine dair verilen karar Dairemizin 26.09.2017 tarih ve 2016/7747 Esas, 2017/8552 Karar sayılı ilamı ile onanmış; davalı taraf karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
  1-Davacı vekili, davalının 01.02.2013 ile 26.04.2013 tarihli arasında vekil ednin gazetesinde genel yayın yönetmenliği yaptığını, taraflar arasında düzenlenen protokol uyarınca davalının kendini güvende hissetmesi amacıyla bir senelik maaşı tutarında 180.000,00 TL bedelli teminat senedi verildiğini, davalıya maaşının düzenli olarak ödendiğini, istifa sonrası söz konusu senedin müvekkiline teslim edilmediğini belirterek davaya konu senetten dolayı borçlu olunmadığının tespitine, senedin bedelsizliğine karar verilmesini istemiş, davalı teminat senedi olduğunun protokolle kanıtlanamayacağını savunarak davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, dava konusu senedin düzenlendiği hususunun ihtilafsız olduğu, teminaten verildiği iddiasını ispat yükünün davacı tarafta bulunduğu, davacı tarafından dosyaya ibraz edilen ve davalının itirazına uğramayan, dava konusu senedin tanzim tarihi ile aynı tarihi taşıyan protokol başlıklı belgenin 6.maddesinde davalıya 1 yıllık maaşı tutarının garanti olarak senet verileceği belirtildiğini, metnin altı davalı ve tanıklar tarafından imzalandığını, dava konusu senedin düzenleme tarihi, miktarı ve tarafları ile protokoldeki bilgilerin örtüşmekte olduğu ve senedin teminat senedi olduğu hususunun yazılı belge ile kanıtlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş ve karar dairemizce onanmıştır. Ne var ki; davacının 667 sayılı KHK ile kapatılan kurumlardan olup olmadığı ve buna göre taraf sıfatının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. O halde Mahkemece davacının, 667 sayılı KHK ile kapatılan kurumlardan olup olmadığı ve buna göre taraf sıfatının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerektiğinden kararın bozulmasına karar verilmesi gerekirken kararın zuhulen onandığı anlaşılmakla davacının karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin 26.09.2017 tarih ve 2016/7747 Esas, 2017/8552 Karar sayılı onama ilamının kaldırılarak mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.
  2-Bozma nedenine göre davalının sair karar düzeltme itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin karar düzeltme talebinin kabulü ile, Dairemizin 26.09.2017 tarih ve 2016/7747 Esas, 2017/8552 Karar sayılı ilamının kaldırılmasına ve mahkeme kararının BOZULMASINA,2. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair karar düzeltme itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 3.139,35 TL harcın davalıya iadesine, 26/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın