Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2015/17855 Esas 2017/7721 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/17855
Karar No: 2017/7721
Karar Tarihi: 09.11.2017


16. Hukuk Dairesi         2015/17855 E.  ,  2017/7721 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ : 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sonucu ... Köyü çalışma alanında bulunan 141 ada 3 parsel sayılı 9,45 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz irsen intikal, taksim ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle bahçe vasfıyla davalı ... adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacı ..., çekişmeli taşınmazın murisi ...'a ait iken 30 yıl öncesinde yol olarak Köy Tüzel Kişiliğine bırakıldığını ve bu tarihten itibaren yol olarak kullanıldığını ileri sürerek taşınmazın yola terkini istemiyle dava açmıştır. Yargılama sırasında Hazine, çekişmeli taşınmazın yol olduğunu ileri sürerek davaya katılmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, çekişmeli 141 ada 3 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile yol niteliğiyle tespit dışı bırakılmasına karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz edenden alınmasına, 09.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın