Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2015/20396 Esas 2017/7689 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/20396
Karar No: 2017/7689
Karar Tarihi: 09.11.2017


16. Hukuk Dairesi         2015/20396 E.  ,  2017/7689 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  DAVALILAR : ... VE DİĞERLERİ
  DAVA TÜRÜ : UYGULAMA KADASTROSU
  KANUN YOLU : TEMYİZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Uygulama kadastrosu sırasında ... Mahallesi çalışma alanında bulunan ve tapuda ... adına kayıtlı bulunan eski 702 parsel sayılı 10.660 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, 107 ada 164 parsel numarasıyla ve 7.494,29 metrekare yüzölçümlü olarak; davalı ... adına tapuda kayıtlı bulunan eski 703 parsel sayılı 9005 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, 107 ada 163 parsel numarasıyla ve 9.044,77 metrekare yüzölçümlü olarak; davalı ... ve ... adına tapuda kayıtlı bulunan eski 706 parsel sayılı 2570 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, 107 ada 179 parsel numarasıyla ve 2.572,83 metrekare yüzölçümlü olarak; davalı ... ve paydaşları adına tapuda kayıtlı bulunan eski 287 parsel sayılı 11480 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, 107 ada 165 parsel numarasıyla ve 12.850,76 metrekare yüzölçümlü olarak tespit ve tescil edilmiştir. Davacı ..., uygulama kadastrosu sırasında kendisine ait taşınmazın yüzölçümünün eksildiği ve eksikliğin davalılara ait 107 ada 163, 165 ve 179 parsel sayılı taşınmazlardan kaynaklandığı iddiasına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz edenden alınmasına, 09.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın