Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2018/5145 Esas 2019/5061 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/5145
Karar No: 2019/5061
Karar Tarihi: 03.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2018/5145 E. , 2019/5061 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ


  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sırasında Erciş İlçesi ... Mahallesi çalışma alanında bulunan 90 ada 7 parsel sayılı 5.802,21 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz 2613 sayılı Kanun'un 22/D ve E maddeleri gereğince maliki komisyonca belirlenmek üzere komisyona aktarılmış, komisyon kararı neticesinde taşınmaz tapu kaydı nedeniyle 1/8 payın tapu kayıt maliki ..., 7/8 payın Hazine adına tesciline karar verilmiş, karara yapılan itirazlar üzerine komisyonca ek karar verilerek taşınmazın 1/8 payının ... mirasçısı ..., 7/8 payının Hazine adına tesciline karar verilmiştir. Davacılar ... ve arkadaşları ile ... kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak ayrı ayrı dava açmıştır. Yargılama sırasında ..., ... aynı iddiaya dayanarak, ... miras yoluyla gelen hakka dayanarak davaya katılmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda müdahil davacı ...'in davasının kabulüne, diğer davacıların ve müdahil davacıların davalarının reddine, 90 ada 7 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile taşınmazın tamamı 480 pay kabul edilerek 12/480 hissesinin ... kızı ... adına, 4/480 payının ... oğlu ... adına, 4/480 payının ... oğlu ... adına, 4/480 payının ... kızı ... adına, 4/480 payının ... kızı ... adına, 4/480 payının ... oğlu ... adına, 4/480 payının ... kızı ... adına, 4/480 payının ... kızı ... adına, 4/480 payının ... oğlu ... adına, 4/480 payının ... oğlu ... adına, 4/480 payının ... kızı ... adına, 4/480 payının ... kızı ... adına, 4/480 payının ... oğlu ... adına, 420/480 payının davalı Hazine adına tespit ve tapuya tesciline, karar verilmiş; hüküm, davalı mirasçıları ..., ..., ..., ... ve müşterekleri vekili ve davacı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz edenlerden ayrı ayrı alınmasına, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At