Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2019/2888 Esas 2019/4948 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2888
Karar No: 2019/4948
Karar Tarihi: 01.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2019/2888 E. , 2019/4948 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sırasında Hamur İlçesi ... Köyü çalışma alanında bulunan 199 ada 3, 4, 5 parsel, 202 ada 8, 9, 15, 16 parsel, 206 ada 8 parsel sayılı sırasıyla 6.758.00, 7.008.00, 14.790.00, 3.506.00, 1.252.00, 8.523.00, 226.623,50 ve 31.334,44 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar, tapu kaydı, nedeniyle Hazine adına tespit edilmiştir. Davacı ..., irsen intikal, taksim ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak taşınmazların adına tescili istemiyle her bir taşınmaz için ayrı ayrı dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılamalar sonunda davaların ayrı ayrı reddine karar verilmiş ve Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin ilamları ile Hazine adına tapu kaydının oluştuğu tarihe kadar davacı lehine 3402 sayılı Kanun’un 46/1-14. maddeleri koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği yönünden araştırma yapılması gereğine değinilerek kararlar bozulmuştur. Yargıtay bozma ilamlarına uyularak ve çekişmeli taşınmazlar hakkındaki dava dosyaları birleştirilerek yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, çekişmeli 199 ada 2, 3, 202 ada 8, 9, 15, 206 ada 8 parsel sayılı taşınmazların tamamının, 199 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 21.08.2015 tarihli fen bilirkişi raporunda (B) harfi ile gösterilen 4.438,07 metrekarelik kısmının, 202 ada 16 parsel sayılı taşınmazın aynı raporda (A) harfi ile gösterilen 3.327,40 metrekarelik kısmının davacı adına tesciline, 199 ada 4 parsel sayılı taşınmazın aynı raporda (C) harfi ile gösterilen 1.618,18 metrekarelik kısmı ile 202 ada 16 parsel sayılı taşınmazın (D) harfi ile gösterilen 223.296,10 metrekarelik kısmına yönelik davaların reddi ile bu kısımların tespit gibi tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, mahkemece hükmüne uyulan bozma kararında açıklandığı gibi işlem yapılıp sonucuna göre hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, Hazine harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,
  yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın