Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/1785 Esas 2017/14456 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/1785
Karar No: 2017/14456
Karar Tarihi: 09.11.2017


3. Ceza Dairesi 2017/1785 E. , 2017/14456 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyetlerine

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  1)Sanık hakkında ...'ya karşı işlediği kasten yaralama suçundan kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükmün incelenmesinde;
  5271 sayılı CMKnin 231/5. maddesi uyarınca verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar aynı kanunun 231/12. maddesi uyarınca itiraza tabi olup temyizi mümkün bulunmadığından, gereği merciince yerine getirilmek üzere dosyanın incelenmeksizin mahalline İADESİNE;
  2)Sanık hakkında ...'a karşı işlediği kasten yaralama suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08/10/2015 tarih ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı kararı ile TCK'nin 53.maddesindeki bazı ibareler iptal edilmiş ise de; bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden, 5237 sayılı TCK'nin 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son, 29. maddeleri uyarınca verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasından aynı yasanın 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılması sonucunda sanığın 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılması yerine yazılı şekilde 1 yıl 13 ay hapis cezası ile cezalandırılarak eksik ceza tayin edilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanık müdafinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın