Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2019/1762 Esas 2019/3716 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1762
Karar No: 2019/3716
Karar Tarihi: 02.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2019/1762 E. , 2019/3716 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacılar ... ve diğerleri vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve ... aleyhine 10/08/2012 gününde verilen dilekçe ile haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın davacı ... yönünden maddi tazminat talebinin kısmen kabulüne, diğer davacılar yönünden maddi tazminat talebinin kabulüne, manevi tazminat yönünden davanın kabulüne dair verilen 25/01/2019 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı ... vekili ve davalılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre tarafların yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının 44,40 TL'sinin temyiz eden davacıya, 31.047,23 TL'sinin de davalılara yükletilmesine, peşin alınan harçların bundan mahsubuna 02/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın