Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.02.68/6802-

Gelir İdaresi Başkanlığı Özelgesi


Sayı: B.07.1.GİB.0.02.68/6802-


Özelge: Hesaplama sonucunda bulunacak vadenin bir yıl ve üzeri olması durumunda Banka aracılığı ile kapatılmak istenen krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında…

Karar Tarihi: 10.05.2020

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı     

        

SAYI     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-                                          

KONU  : KKDF

 

İlgi     : T.C. Merkez Bankasına hitaben yazılan ............. tarihli dilekçeniz

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, .............. Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.'nin ................ Bank aracılığıyla 18.11.2004 tarihinde kullandığı 10.01.2016 vadeli EUR 28.500.000- tutarındaki Hermes kredisi ile 22.08.2005-20.10.2006 tarihleri arasında kullandığı 17.05.2017 vadeli toplam EUR 120.690.349,10- tutarındaki ticari krediyi, 29.06.2007 tarihinde Bankanız aracılığı ile kapatmak istediği belirtilerek, Türkiye'de kalış süreleri 365 günden fazla olan her iki kredinin geri ödemelerinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.


Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 2'nci maddesi gereğince; bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler nedeniyle % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.


Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin (20) numaralı bendinde ise, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurtdışından sağlanan, ortalama vadesi asgari 1 yıl olan döviz ve altın kredilerinden (Fiduciary işlemler hariç) kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.


Öte yandan, T.C. Merkez Bankası'nın ............ tarihli ve ............ sayılı Genelgesinin (6) numaralı bölümünde, ortalama vadenin, anapara ödemelerinin ödeme tarihlerine göre ağırlıklı ortalamasının alınması suretiyle hesaplanacağı, diğer bir anlatımla, kredinin geri ödenen anapara taksitlerinin kullanımda kalma süreleri ile ağırlıklandırılacağı ve bu tutarın kredi toplamına bölüneceği açıklamasına yer verilmiştir. Yurtdışından kısım kısım gelen kredinin geri ödemesinin bir defada yapılması durumunda da ortalama vadenin, kullanılan her bir kısım kredi için aynı esaslar çerçevesinde hesaplanması gerekmektedir.


Buna göre, sözü edilen Genelgede belirtilen esaslara uygun şekilde yapılacak hesaplama sonucunda bulunacak vadenin bir yıl ve üzeri olması durumunda Bankanız aracılığı ile kapatılmak istenen krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.   

 

Başkan a.Full & Egal Universal Law Academy