Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2009/11683 Esas 2009/15675 Karar

Yargıtay
Dairesi: 2. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/11683
Karar No: 2009/15675
Karar Tarihi: 06.10.2020


2. Hukuk Dairesi         2009/11683 E.  ,  2009/15675 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Manavgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ :7.12.2007
NUMARASI :Esas no:2006/21 Karar no:2007/38 Ek Karar

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm 7.12.2007 tarihli tavzih isteminin reddi Kararı yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.


Tavzih istemi, hükmü veren mahkemeden istenir. (HUMK.m.456) Hükmü veren mahkemenin idari ve kanuni bir tasarrufla kaldırılması veya işin esası ile ilgili Karar vermek görevinin değiştirilmesi durumunda bunun yerine geçen mahkemeye bu başvurunun yapılması gerekir.


Davalı, boşanma davasının reddine ilişkin Kararda yer alan tedbir nafakalarına ilişkin hükme karşı tavzih isteminde bulunmuş olup, istemi inceleme görevi, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1. maddesi gereğince Aile Mahkemesine aittir. Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesinde davanın “aile mahkemesi” sıfatıyla görülüp Karara bağlanması gerekir. Bu açıklama karşısında, davaya aile mahkemesi, sıfatıyla bakılması gerekirken, bu husus gözetilmeden Asliye Hukuk Mahkemesi olarak yargılamaya devam edilip, yazılı şekilde Karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.


SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,iş bu Kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle Karar verildi. 15.09.2009


Full & Egal Universal Law Academy