Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2015/10105 Esas 2017/2730 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 10. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/10105
Karar No: 2017/2730
Karar Tarihi: 30.03.2017

10. Hukuk Dairesi         2015/10105 E.  ,  2017/2730 K.
"İçtihat Metni"

... Başkanlığı adına Av. ... ile 1-... Mües. Müd. adına Av. ... 2-... Elekt. İnş. Tur. Nak. İhr. Ve San. Tic. Ltd. Şti. adına Av. ... 3... adına Av. ... 4-... 5-... 6-... 7-... ve İhbar Olunan; Türkiye Elekt. Dağıtım A.Ş. arasındaki dava hakkında ... Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinden verilen 08.04.2014 günlü ve 2010/82-2014/74 sayılı hükmün, davacı Kurum ve bir kısım davalılar avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Hükmü temyiz eden davalı şirketlerden ... Elektrik Ltd. Şti. ile ...’ın ödemesi gereken nispi temyiz karar harcı ve temyiz başvuru harcını ödemediği, davalılardan...ın mirasçılarının (.. ve . ...) ise nispi temyiz karar harcı yerine maktu harç yatırmak suretiyle eksik harç yatırdığı anlaşılmaktadır.
“Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun 434. maddesi ile ilgili 25.01.1985 gün ve 5/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı hükmü gereğince, temyiz isteği, dilekçenin temyiz defterine kaydettirildiği tarihte yapılmış sayılır ve temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenir. Temyiz harç ve giderlerinin eksik ödenmiş veya hiç ödenmemiş olduğunun sonradan anlaşılmış bulunması halinde, karar veren Hâkim tarafından yedi günlük kesin süre tanınarak, bu süre içerisinde tamamlanması veya ödenmesi, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı temyiz edene yöntemince ve yazılı olarak bildirilir. Ancak temyiz harcının mahkeme kalemince hesaplanıp temyiz edenden istendiği hâlde süresinde ödenmediği belgelendirilmiş ise temyiz isteğinin reddi gerekir.”
Davada ise, yukarıda sözü edilen yasa ve İçtihadı Birleştirme Kararı hükmüne aykırı olarak hükmü temyiz eden davalılar vekili tarafından temyiz dilekçesinin verildiği sırada ve yasal temyiz süresi içerisinde, her bir davalı adına ayrı ayrı nispi temyiz karar harcı ile başvuru harcı alınması gerekirken, yukarıda anlatıldığı şekilde gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmediği, anlaşılmaktadır. Böyle olunca da;
(a) Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun anılan maddesinde öngörülen prosedür işletildikten,
(b) Tüm davalılar adına başvurma ve nispi temyiz harcının yatırılmaması hâlinde temyiz harcının hangi davalı adına yatırıldığı tespit edildikten sonra,
(c) Adına temyiz harcı yatırılmayan davalı/davalılar yönünden temyiz dilekçesinin reddi yönüne gidilirse ilgili ek kararın ilgililere tebliğ edilerek temyiz süresi geçtikten, temyizin süresinde yapıldığı sonucuna varıldığı takdirde doğrudan iade edilmek üzere, dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 30.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Full & Egal Universal Law Academy