Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2015/2854 Esas 2015/27346 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/2854
Karar No: 2015/27346
Karar Tarihi: 23.06.2015

11. Ceza Dairesi         2015/2854 E.  ,  2015/27346 K.
"İçtihat Metni"

Tebliğname No : 5 - 2014/296070
MAHKEMESİ : Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 08/12/2010
NUMARASI : 2009/281 (E) ve 2010/185 (K)
SUÇ : Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, zimmet

Katılan H.. H.. vekilinin temyizinin hakkında kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan beraat kararı verilen A.. M.., Y.. S.., A.. B.., A.. İ.., İ.. A.., A.. K.., M.. Ş.., M.. İ.. zimmet ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlarından beraat kararı verilen M.. K..'ya yönelik olduğu belirlenerek yapılan incelemede;
1-Katılan vekilinin A.. M.., Y.. S.., A.. B.., A.. İ.., İ.. A.., A.. K.., M.. Ş.., M.. İ.. ve M.. K.. hakkında kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan verilen beraat kararlarına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Meclis kurulu defterinde başkasının yerine imza atılması nedeniyle sanıklara yüklenen "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan H.. H..'nin doğrudan zarar görmediği, kamu davasına katılma hakkı ve kararı temyiz etme yetkisi bulunmadığı cihetle;
vekilinin vaki temyiz isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
2-Katılan vekilinin M.. K.. hakkında zimmet suçundan verilen beraat kararına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
3-Sanık H.. Y.. hakkında kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik müdafiinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Sanığın ... Ticaret Odası meclis kurul karar defterinin 23, 25 ve 27 numaralı sayfalarında M.. Ş.. adına atılan imzaları taklit etmek suretiyle sahtecilik yaptığı iddia ve kabul olunan olayda;
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 13. maddesine göre meclisin odanın organlarından olduğu, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret Sanayi Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları Tüzüğü'nün toplantı ve karar yeter sayısını düzenleyen 35. maddesinde ise “Oda, borsa ve birlik organları üye tam sayılarının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oyçokluğuyla verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.” şeklindeki düzenleme ile sanığın tüm aşamalarda “Ben ... Ticaret Odasında yaklaşık 10 yıldan beri yönetim kurulu üyeliği yapmaktayım. Yönetim kurulu toplantılarında kendi yerime imza attım. Başkasının yerine atmış olduğum imza yanlışlıkla olmuştur. Başkasının adına imzaladığımın farkında değilim. Toplantılara katılmayan M.. Ş..'in yerine sehven 2 defa imza atmışım. Ancak attığım imza kendi imzamdır. Bu da imzanın sehven atıldığını göstermektedir.” şeklindeki, sanık müdafiinin yapılan yönetim kurulu toplantılarında 3 üyenin bulunması toplantı için yeterli sayılmaktadır. Bu nedenle yönetimin toplanamaması gibi bir durum zaten söz konusu değildir. Sahtecilik olduğu iddia olunan yönetim kurulu kararlarında da alınmış önemli kararlar yoktur.” şeklindeki savunması, dosya kapsamında dinlenen diğer sanıkların aşamalarda toplantıya katılmadıklarında sonradan topluca imzalarını tamamladıkları yönündeki beyanları karşısında; adına sahte imza atıldığı iddia edilen M.. Ş..'in katılımı olmadan meclisin diğer üyelerinin ve başkanın imzaları ile karar alınıp alınmayacağı ve kararların yerine getirilip getirilmediği araştırılıp, sanığın eyleminin "faydasız sahtecilik" niteliğinde kalıp kalmadığı ve görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturup oluşturmayacağı kararda açıklanıp tartışılmadan eksik inceleme ile yetinilerek yazılı şekilde karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 23.06.2015gününde oybirliği ile karar verildi.

Full & Egal Universal Law Academy