Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2013/12994 Esas 2014/6760 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2013/12994
Karar No: 2014/6760
Karar Tarihi: 07.04.2014

11. Hukuk Dairesi         2013/12994 E.  ,  2014/6760 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : EDREMİT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 26/03/2013
NUMARASI : 2012/341-2013/220

Taraflar arasında görülen davada Edremit 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26/03/2013 tarih ve 2012/341-2013/220 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında noterde hisse devri sözleşmesi imzalandığını ancak davalının ortağı olduğu limited şirketin diğer hissedarlarının müvekkilinin ortaklığını onaylamaması nedeniyle devrin gerçekleşmediğini, hisse devri için teminat amacıyla davalıya verilen senedin haksız yere icra takibine konu edildiğini ileri sürerek takibin iptaline, takip konusu senedin iptaline ve %40 kötüniyet tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiş, birleşen davada noter senedi imzalanması ile birlikte davacıya verilen 30.000,00 TL hisse devri bedelinin iadesini talep etmiştir.
Davalı vekili, senedin teminat senedi olmadığını, davacıdan 30.000,00 TL almadığını savunarak esas ve birleşen davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca iptali istenilen Edremit 1.İcra Müdürlüğü'nün 2007/266 esas sayılı takip dosyasında takibin senede bağlı olarak yapıldığı ve senedin 13.11.2006 keşide 30/09/2007 ödeme tarihli 25.000 Euro bedeli olduğu, taraflar arasında akdedilen 13.11.2006 tarihli hisse devir sözleşmesinde devir ve bedelin nakden ödendiğinin bildirildiği, senet düzenlemesine ilişkin bir ibarenin yer almadığı, şirket hisse devrinin gerçekleşmediği, davalının hisse devri bedeli kadar sebepsiz zenginleştiği gerekçesiyle asıl davanın reddine, bir zarar oluşmadığından icra inkar tazminatına hükmedilmesine yer olmadığına, birleşen 2012/449 esas sayılı davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
Davacı, asıl davada davaya konu 25.000,00 Euro bedelli senedin gerçekleşmeyen hisse devri nedeniyle verildiğini belirtmiştir. Davalı her ne kadar asıl davada bu senedin hisse devri nedeniyle değil başka bir nedenle düzenlendiğini savunmuş ise de, aynı mahkemeye ait birleşen 2012/449 esas sayılı dosyada 18.08.2008 tarihli cevap dilekçesi ve devamı beyanlarında hisse devri karşılığında nakit bir ödeme almadığını, asıl davaya konu senedin verildiğini beyan etmiştir. Noter senedi ile asıl davaya konu bononun keşide tarihlerinin aynı olması, davacın asıl davadaki iddiası ve davalının da birleşen davadaki savunması birlikte nazara alındığında ve keza noter senedi ve bononun düzenlenme tarihlerinin de örtüşmesi olgusu karşısında hisse devri karşılığında asıl davaya konu senedin düzenlendiğinin kabulü gerekir. Mahkemece, asıl ve birleşen davanın bu kapsamda değerlendirilmesi ile asıl davada senet nedeniyle yapılan ödeme miktarı tespit edilerek bu miktara hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, taraf vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün taraflar yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın taraflar yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz eden taraflara iadesine, 07/04/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Full & Egal Universal Law Academy