Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2014/11223 Esas 2014/16427 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/11223
Karar No: 2014/16427
Karar Tarihi: 24.10.2014

11. Hukuk Dairesi         2014/11223 E.  ,  2014/16427 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22/01/2013 gün ve 2011/155-2013/13 sayılı kararı onayan Daire’nin 06.03.2014 gün ve 2013/13139-2014/4258 sayılı kararı aleyhinde davalı ... vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin "..." ibareli tanınmış markanın sahibi olup araç içi navigasyon cihazları üretip sattığını, davalının, bu ibare ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer "... + şekil" ibaresini marka olarak tescil ettirmek üzere TPE'ye başvurduğunu, yaptıkları itiraz TPE YİDK tarafından nihai olarak reddedilmiş ise de, başvurunun kötüniyetli olarak yapıldığını ileri sürerek, TPE YİDK'nın 2011-M-2555 sayılı kararının iptaline ve tescil edilmesi halinde davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı TPE vekili, davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı vekili, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulüne dair verilen kararın davalılar vekillerince temyizi üzerine karar dairemizce onanmıştır.
Davalı ... vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı ... vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı ... vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 52,40 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK'nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 228,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı ...'dan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 24.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Full & Egal Universal Law Academy