Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/4086 Esas 2015/6743 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/4086
Karar No: 2015/6743
Karar Tarihi: 12.05.2015

11. Hukuk Dairesi         2015/4086 E.  ,  2015/6743 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada ... Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/12/2014 tarih ve 2014/270-2014/386 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı-karşı davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı -karşı davalı vekili, müvekkilin 96/010993 başvuru sayılı 39. sınıf mal ve hizmetleri kapsayan ''.... ...''+şekil ve 2002/ 21178 başvuru sayılı 25, 26, 39, 42. sınıf mal ve hizmetleri kapsayan '... ''+ şekil ibareli markaların sahibi olduğunu, davalı adına tescilli 4 ,35, 37, 40 sınıf mal ve hizmetleri kapsayan ''g.'' ibareli markanın müvekkilinin markaları ile benzer oldugunu iltibasa sebebiyet verdiğini, müvekkilin tescil başvurusunun önceye dayandığını ileri sürerek davalı markasının 35 ve 39. sınıf mal ve hizmetler bakımından hükümsüzlüğüne karar verilmesine talep ve dava etmiştir.
Davalı - karşı davacı vekili, müvekkilinin yerleşim yerinin İ.olması sebebiyle...Fikri ve Sinasi Haklar Mahkemelerinin yetkili olduğunu savunarak yetkisizlik kararı verilmesini istemiştir; karşı davasında davalının 96/010993, ve 2002/21178 başvuru sayılı markalarının seyahat hizmetinde, 2002/21178 başvurusu sayılı markalarının tescilli oldugu 35. ve 42. sınıf hizmetlerin tümünde, 39. sınıfın kara taşımacılığı, taşıma komisyonculuğu, yük komisyonculuğu, ürün taşıma ve teslimat hizmetleri, paket teslimat hizmetleri, kara taşıtlarının kiralanması hizmetleri, malların depolanması, paketlenmesi ve sandıklanması hizmetleri hariç tescilli olduğu tüm alt hizmet sınıfları yönünden ve 36. sınıfın gümrük komisyonculuğu hizmetleri hariç tüm hizmet sınıfları yönünden kullanmama nedeniyle iptaline karar verilmesine talep ve dava etmiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davalının yerleşim yerinin İstanbul olduğu, davalı vekilinin süresi içerisinde yetki itirazında bulunduğu, 556 sayılı KHK'nun 63/3 hükmü uyarınca , üçüncü kişi konumundaki davacı-karşı davalı tarafından marka sahibi davalı -karşı davacı aleyhine açılan davada, davalı -karşı davacının ikametğahının bulunduğu yerdeki mahkemelerin yetkili olduğu gerekçesiyle asıl davanın ve bu davayla bağlantı bulunan karşı davanın usulden reddine, karar kesinleştiğinde ve istem halinde dosyanın irtibarlı bulunan karşı dava ile birlikte yetkili...Fikri ve Sinasi Haklar Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir
Kararı davacı- karşı davalı vekili temyiz etmiştir
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı- karşı- davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı-karşı davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 12/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Full & Egal Universal Law Academy