Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/9172 Esas 2016/2407 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/9172
Karar No: 2016/2407
Karar Tarihi: 03.03.2016

11. Hukuk Dairesi         2015/9172 E.  ,  2016/2407 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada... Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 25/12/2014 tarih ve 2013/760-2014/591 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili ve davalı ... Şirketi vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 01/03/2016 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacı vekili Av. ...ile davalı ... Şti. vekili Av.... dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin sigortalıs.... tarafından....'da mukim firmadan satın alınan ve davalılardan As-Av ... tarafından Türkiye'ye taşıması yapılan 1000 adet bilgisayar aksamının 860 adedinin sigortalıya teslim edilmediğini bu eksik teslimat bedelinin müvekkili tarafından sigortalısına ödendiğini, ödenen meblağın davalılardan tahsili için başlatılan icra takibine davalıların haksız yere itiraz ettiklerini ileri sürerek, itirazın iptaline, takibin devamına ve %20'den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili,.... sınırlarında araç sürücüsünün güvenli bir oto parkta mola verdiği sırada hırsızlık olayı gerçekleştiğini ancak hırsızlığın bir sonraki park yerinde anlaşıldığını,... takip sistemine göre arada herhangi bir duraklama olmadığını, sınırlı sorumluluk limiti olan 19.795,04 TL tutarındaki kısmı kabul ettiklerini, bu kısmı aşan miktar yönünden davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Davalı .... vekili, hırsızlık olayının gerçekleştiği ileri sürülen....poliçedeki güvenlik ve park klozuna uygun olmadığından zararın teminat dışı olduğunu, taşıyıcının sorumluluğunun sınırlı olması nedeniyle kendi sorumluluklarının da aynı hükme tabi olduğunu, elektronik ekipman taşıması için belirlenen 1.500 Euro muafiyetin uygulanması gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma,bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, araç sürücüsünün ilk parkta verdiği mola bittikten sonra aracına binip hareket ettiği, 150 km ilerdeki 2.parka girerken polisin uyarması üzerine halatların kopuk olduğunu farkettiği, sürücünün ilk parktan hareket ederken taşıtı kontrol etmediği, söz konusu güzargahta aynı tarihlerde hırsızlığın yaygın olması savunması ve bunun ekspertiz raporundan da anlaşılması karşısında bu tehlikeyi bilmesi gereken taşıyıcının söz konusu kontrolü yapmasının kritik bir görev haline geldiği, araç sürücünün güvenli seyredebilmesi için belli aralıklarla mola verip dinlenmesi gerekmekte ise de sürücünün bunu mevcut şartlar karşısında en uygun yerde yapması gerektiği, sürücünün bir tır parkında 20-30 dakika mola verip yeniden yola çıktığı anlaşıldığına göre ve yakında daha güvenli bir park yeri mevcudiyeti de davalı ... şirketi tarafından ispatlanamadığına göre sürücünün bu davranışının ve tır parkından çıkarken yükü kontrol etmemiş olmasının...'nin aradığı ağırlıkta bir tedbirsizlik olmadığı, somut olayda kasta yakın bir tedbirsizlikten sözde edilemiyeceğinden davalıların...'nin 23.maddesi uyarınca sınırlı sorumlu olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalıların itirazlarının her iki davalı içinde 22.858,77 TL asıl alacak, 1.059,44 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 23.918,21 TL için iptaline, takibin bu miktar üzerinden devamına, hükmedilen alacağa bilirkişi raporu ile ulaşıldığından davacı tarafın icra inkar tazminatı talebinin reddine, itirazın iptaline karar verilen asıl alacak bölümüne takip tarihinden itibaren avans faizi uygulanmasına, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili ve davalı ... Şirketi vekili temyiz etmiştir.
1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve tazminatın belirlenmesi... hükümlerine göre hesaplama gerektirdiğinden alacağın likit olmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki (2) nolu bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, nakliyat emtia emtia sigorta poliçesine dayalı rücuan tazminat istemine ilişkindir.Yukarıda yapılan özetten de anlaşılacağı üzere davacı nezdinde sigorta örtüsü altına alınan 1000 adet bilgisayar aksamının 860 adedi davalı taşıyan tarafından sigortalıya teslim edilmemiştir.
Mahkemenin de doğru olarak tespit ettiği üzere uyuşmazlığa... Konvansiyonu hükümleri uygulanacaktır. Anılan konvansiyona göre de taşıyıcı, taşıdığı emtiayı tam ve sağlam olarak alıcısına teslim ile yükümlüdür. Malların kısmen veya tamamen kaybından veya hasarından veya gecikmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, kural olarak tam tazmin esasına değil, taşıyıcıya teslim edilen değerin iadesine yöneliktir.... Konvansiyonu'nda sorumluluk kapsamı, esas itibariyle 23-28 nci maddelerde düzenlenmiştir. Ancak, 23.5 ve 29'ncu maddelerinde açıklanan haller, sınırlı sorumluluk kuralının istisnasını oluşturmaktadır.... 29'ncu maddesi hükmüne göre, ağır kusurun varlığı halinde taşıyıcı, bu konvansiyonun taşıyıcının sorumluluğunu kaldıran, sınırlayan veya ispat yükünü diğer tarafa yükleyen hükümlerinden yararlanamayacaktır. Bu halde, taşıyıcı tüm zararlardan sorumlu olacaktır.
Mahkemece, somut olayda kasta yakın bir tedbirsizlikten söz edilemiyeceği gerekçesiyle sınırlı sorumluluk hükümlerine göre tazminat hesabı yapılmış ise de iddia, savunma, tarafların sunduğu deliller, ekspertiz raporları ve mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde dava konusu aracın GPS sisteminin her 30 dakikada bir konum bildirmesi gerekirken düzensiz ve 80 dakikada bir konum bildirdiği, davalı taşıyana ait araç sürücüsünün hırsızlık olaylarının yoğun bir şekilde yaşandığı güzergahta, giriş çıkışı denetlenmeyen, kamera vb. güvenlik sistemi olmayan, bekçisi bulunmayan bir tır parkında yarım saate yakın mola verdiği, mola sonunda da aracın etrafında bir tur atıp aracı ve yükü kontrol etmeden hareket ettiği, hırsızlık olayının yaklaşık
150 km ileride ikinci mola yerinde farkedildiğinin sabit olması karşısında mahkemece, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, davalı taşıyıcının sınırlı sorumluluktan yararlanamayacağı ilke olarak kabul edilmek ve sonucuna göre karar verilmek gerekirken, sınırlı sorumluluk ilkesine göre yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.
3-Davalı ... şirketi vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince, davalı .... taşımayı yapan aracın.... sorumluluk sigortacısıdır. Bu nedenle davacı ... şirketinin, sigortalısına halef olarak kendi sigortalısına ödediği sigorta bedeli için... sigortacısından tazminat talep etme hakkı vardır. Ancak, davalı ... şirketinin poliçeden dolayı sorumluluğu poliçe özel ve genel koşullarına göre belirlenmelidir. Davalı ...vekili, hırsızlık olayının gerçekleştiği ileri sürülen....'nın poliçedeki güvenlik ve park klozuna uygun olmadığından zararın teminat dışı olduğunu savunmuştur. ... sorumluluk sigorta poliçesi incelendiğinde poliçenin teminat dışı haller başlığı altında 5.14/2 fıkrasında “bekçili güvenlikli park yerinde ya da IRU tarafından belirlenmiş park mahallerinde konaklama yapılmadığı hallerde oluşan hasarın teminat dışı olduğu” hükmü düzenlenmiştir. Bu durumda mahkemece anılan kloz uyarınca davalı ... Şirketi'nin sorumluluğuna gidilemeyeceği nazara alınmadan yanılgılı değerlendirme ile davalı ... Şirketi hakkında davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
4-Bozma sebep ve şekline göre, davalı ... şirketi vekilinin poliçede düzenlenen elektronik ekipman muafiyetine ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Şirketi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı ... Şirketi yararına BOZULMASINA, (4) numaralı bentte açıklanan nedenle davalı ... Şirketi vekilinin elektronik ekipman muafiyetine ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek olmadığına, takdir olunan 1.350,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalı As-av...'den alınıp davacıya verilmesine, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 03/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Full & Egal Universal Law Academy