Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2016/15050 Esas 2017/6436 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 11. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/15050
Karar No: 2017/6436
Karar Tarihi: 22.11.2017

11. Hukuk Dairesi         2016/15050 E.  ,  2017/6436 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/02/2016 tarih ve 2016/174-2016/89 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, ... Bankası ve ... Belediyesi tarafından ... İli Kanalizasyon işleri ... Tur. İnş. Ltd. Şti'ye ihale edildiğini, ... Tur. İnş. Ltd. Şti. 24/05/2009 tarihinde ... Merkez Tekel kavşağında kanalizasyon çalışmaları esnasında müvekkili şirketin yeraltı kablolarına hasar verdiğini, hasar sebebiyle müvekkili şirketin 18.417,38 TL zarara uğrattığını, ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/92 D.İş ile hasar ve zarar miktarı konusunda delil tespiti yaptırıldığını, zarar miktarının tahsili amacıyla ... Tur. İnş. Ltd. Şti. aleyhine ... 1 Asliye Hukuk Mahkemesine dava açıldığını, ... 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/594 esas 2015/442 karar sayılı ilamıyla 13.672,58 TL'nin hasar tarihinden itibaren müvekkili şirkete ödenmesine karar verildiğini, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 2015/13502 Esas 2015/14125 Karar sayılı ilamıyla onandığını ve mahkeme kararının kesinleştiğini, davalı ... şirketine ödeme yapmaları için başvuruda bulunduklarını ancak sigorta şirketince her hangi bir ödeme yapılmadığını, davalı ... şirketine müvekkili şirketçe yazılan tüm yazıların sonuçsuz kaldığını ve davalı ... şirketinin temerrüte düştüğünü, davalı ... şirketince ödeme yapılmadığından işbu davayı açma gereğinin hasıl olduğunu beyan ederek 13.672,58 TL'nin davalı ... şirketinden tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, davacı tarafından, aynı dava konusu ve aynı davalı hakkında ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/594 esas, 2015/442 karar sayılı dosyası ile dava açıldığı ve kararın 10/02/2016 tarihinde kesinleştiği, davacı vekilinin kesinleşmiş mahkeme ilamına dayanarak ilamlı icra takibine başvurabileceği, davacı vekilinin davasının 6100 sayılı HMK 114 /1-i maddesindeki kesin hüküm bulunmaması dava şartını taşımadığı, 6100 sayılı HMK 115. maddesinde mahkemenin, dava şartlarının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırması gerektiğinden davacı vekilinin davanın kesin hüküm dava şartı yokluğu nedeni ile usulden reddine karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, davalının sigortalısının kazı çalışmaları sırasında davacıya ait yeraltı kablolarının zarar görmesi nedeniyle, sigorta poliçesine dayalı olarak sigorta şirketinden tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği ve kesinleşen kararının icraya konulması suretiyle zararın tahsilinin mümkün olduğu, kesin hüküm bulunmamasının dava şartı olduğu gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.
Kesin hüküm, dava tarihinde yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMK'nun 303. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, bir davanın diğer bir davada kesin hüküm teşkil etmesi için taraflarının, dava sebeplerinin ve dava konusunun aynı olması gerekir. Oysa davada kesin hüküm oluşturduğu kabul edilen ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/594 E., 2015/442 K. sayılı dosyasında davacı, ... Turizm A.Ş. aleyhine haksız fiile dayalı olarak dava açmış olup somut davada ise davacı, sigorta poliçesine dayalı olarak sigorta şirketi aleyhine dava açmıştır. Bu nedenle kesin hüküm gerekçesine dayalı olarak davanın usulden reddine karar verilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 23/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Full & Egal Universal Law Academy