Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2016/10804 Esas 2016/12966 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 12. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/10804
Karar No: 2016/12966
Karar Tarihi: 23.11.2016

12. Ceza Dairesi         2016/10804 E.  ,  2016/12966 K.
"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Sulh Ceza Hakimliği
Taksirle yaralama suçundan şüpheli ... hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda ...Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 07/07/2015 tarihli ve 2015/20040 soruşturma, 2015/27813 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın süresi içinde yapılmadığından bahisle reddine ilişkin merci ...3. Sulh Ceza Hakimliğinin 10/11/2015 tarihli ve 2015/4480 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.
İnceleme konusu olayda, gıyapta verilen ...Cumhuriyet Başsavcılığının 07/07/2015 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının, 10/07/2015 tarihinde müştekiye tebliğ edilmesi, müşteki tarafından da adlî tatil süresi içerisinde 13/08/2015 tarihinde söz konusu karara itiraz edilmesi karşısında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331. maddesi uyarınca müştekinin itirazının süresinde olduğu gözetilmeden, ilgili hakimlikçe işin esası hakkında bir karar verilmesi yerine yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet bulunmadığı, gerekçeleriyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca anılan kararların bozulması Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 31/07/2016 gün ve 94660652-105-07-2018-2016 sayılı yazılı istemlerine müsteniden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 19/09/2016 gün ve 2016/340326 sayılı tebliğnamesi ile ihbar ve talep edilmekle;
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
CMK'nın 331/4. maddesi uyarınca, adli tatile rastlayan süreler işlemeyip, bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılacağından, müştekiye 10/07/2015 tarihinde tebliğ edilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı, müştekinin adli tatil içerisinde gönderdiği 13/08/2015 tarihli itiraz dilekçesinin süresinde verildiği anlaşılmakla, itiraz üzerine işin esası hakkında bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde itiraz süresinde yapılmadığından itirazın reddine karar verilmesi isabetsiz görülmekle,
Kanun yararına bozma talebine atfen düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, ...3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 10/11/2015 tarihli ve 2015/4480 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın mahalline iadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 23.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Full & Egal Universal Law Academy