Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2016/5648 Esas 2016/24223 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/5648
Karar No: 2016/24223
Karar Tarihi: 24.11.2016

12. Hukuk Dairesi         2016/5648 E.  ,  2016/24223 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu şirket vekili, müvekkili aleyhine ....... .... İcra Müdürlüğü'nün 2015/2226 Esas sayılı dosyası ile takip yapıldığını, ... .... İcra Müdürlüğü'nün 2015/33 Tal. sayılı dosyasından menkul haczine gelindiğini, haczedilen menkullerin finansal kiralama sözleşmesi kapsamında olduğundan haczedilemeyeceğini ileri sürerek icra mahkemesine başvurduğu; mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
İİK'nun .... maddesi gereğince, takip hangi icra dairesinde başlamış ise bu takiple ilgili itiraz ve şikayetler takibin yapıldığı yer icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesinde çözümlenir. Bu husus, kamu düzenine ilişkin kesin yetki niteliğindedir. Yasadaki koşulların oluşması halinde, İİK'nun 79. ve 360. maddeleri yetki ile ilgili istisnalardır.
İİK'nun 79. maddesi gereğince, haczolunacak malların başka bir yerde bulunması halinde icra dairesi, malların bulunduğu yer icra dairesine talimat yazarak haczin yapılmasını ister. Bu halde, hacizle ilgili şikayetler, kendisine talimat yazılan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. Anılan husus, kesin yetki kuralı olup mahkemece re'sen uygulanmalıdır.
Ancak, talimat yazısı, borçluya ait menkul ve gayrimenkul mallar ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların haczi yönünde ve genel nitelikli olmayıp da belli bir malın haczini isteyen "nokta haczi" biçiminde yazılmış ise, bu halde anılan hacizle ilgili şikayet, talimatı yazan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince incelenir. Bir başka deyişle böyle hallerde İİK'nun 79. maddesi hükmü uygulanamaz. Yine, haciz işlemi talimat yoluyla değil de, doğrudan müzekkere yazılarak yapılmış ise, haciz işlemini yapan (yani doğrudan haciz koyan) icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesi şikayetleri incelemede yetkilidir.
Somut olayda, asıl takip dosyası olan ....... .... İcra Müdürlüğü'nün 2015/2226 Esas sayılı dosyasından, ... İcra Müdürlüğü’ne yazılan talimat, borçluya ait taşınır ve taşınmaz mallar ile üçüncü kişiler üzerindeki hak ve alacakların haczi yönünde genel nitelikli olup, belli bir malın haczini isteyen nokta haczi biçiminde yazılmış bir talimat değildir. Bu durumda sözkonusu şikayeti inceleme yetkisi İİK.nun 79. maddesi gereğince talimat icra dairesinin bağlı olduğu ... İcra Mahkemelerine aittir.

O halde mahkemece, yetkisizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca re'sen (BOZULMASINA), bozma nedenine göre borçlunun temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren ... gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, ........2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy