Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2021/4334 Esas 2021/5337 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2021/4334
Karar No: 2021/5337
Karar Tarihi: 25.05.2021

12. Hukuk Dairesi         2021/4334 E.  ,  2021/5337 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 12/11/2020 tarihli ve 2020/7337 Esas - 2020/9707 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
HMK'nun 294/3. maddesi gereğince; hükmün tefhimi, her halde hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur. Anılan Kanun'un 297/2. maddesine göre ise; hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.
Diğer taraftan, HMK'nun 298/2. maddesinde de; gerekçeli kararın tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı olamayacağı düzenlenmiştir. Esasen kısa kararı yazıp, tefhim etmekle davadan elini çekmiş olan hakimin artık bu kararını değiştirmesine yasal olanak da yoktur. Kısa kararla gerekçeli kararın birbirinden farklı olması, yargılamanın aleniyeti ve kararların alenen tefhim olunmasına ilişkin Anayasa'nın 141. maddesi ile HMK'nun yukarıda değinilen emredici nitelikteki maddelerine de aykırı bir durum yaratır. Ayrıca bu husus kamu düzeni ile ilgili olup, re'sen gözetilmesi yasa ile hakime yüklenmiş bir görevdir.
Somut olayda; imzaya itiraz edilerek icra takibinin durdurulması isteminde bulunulmuş, mahkemece, tefhim edilen kısa kararda, imzaya itiraz davasının kabulüne, takibin iptaline karar verilmiş, gerekçeli kararda ise; imzaya itiraz davasının kabulüne, takibin durmasına karar verilmiş, bu suretle, kısa karar ile gerekçeli karar arasında çelişki meydana getirilmiştir.
10.4.1992 tarih ve 1991/7 E.-1992/4 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre, kısa kararla gerekçeli kararın çelişkili olması bozma nedenidir.
Bu durumda, mahkemece yapılacak ..., önceki kararlar ile bağlı olmaksızın çelişkinin giderilmesi için vicdani kanaatine göre yeni bir karar vermekten ibarettir. Bu nedenle, hükmün bozulması gerekirken, Dairemizce maddi hataya dayalı olarak onandığı anlaşılmakla, karar düzeltme isteminin kabulü ile belirtilen nedenle onama kararının kaldırılarak mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 12/11/2020 tarih, 2020/7337 E.- 2020/9707 K. sayılı onama ilâmının kaldırılmasına, Bozüyük İcra Hukuk Mahkemesi'nin 29/01/2016 tarih ve 2015/72 Esas 2016/13 Karar sayılı kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre alacaklının karar düzeltme itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, 25/05/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Full & Egal Universal Law Academy