Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2014/23588 Esas 2014/34305 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/23588
Karar No: 2014/34305
Karar Tarihi: 05.11.2014

13. Hukuk Dairesi         2014/23588 E.  ,  2014/34305 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)
TARİHİ : 25/02/2014
NUMARASI : 2014/22-2014/145

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı bankadan 08.11.2007 tarihinde konut kredisi kullandığını,bankanın hem kredinin kullandırıldığı tarihte dosya masrafı adı altında, hem de kredinin sonraki tarihlerde yapılandırılması nedeniyle başka adlar altında hukuka aykırı olarak fazladan ücret tahsil ettiğini, kesilen meblağları bilmediğinden dolayı belirsiz alacak davası açıp yargılamanın ileriki safhalarında talebini artırma hakkını saklı tuttuğunu, HMK 107. maddedeki hakları saklı kalmak kaydıyla davalıdan 1.200,00 TL'nin faiziyle tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı eldeki dava ile, davalı banka ile imzaladığı kredi sözleşmesi nedeni ile kendisinden farklı isimler altında tahsil edilen bedellerin iadesini talep etmiştir. Davacı,dava dilekçesinde dava değeri olarak 1.200,00 TL göstermiş, HMK.'nın 107. maddesi uyarınca belirsiz alacak davası açtığını belirtmiştir. Mahkemece davacının, davanın açıldığı tarih itibariyle alacağın miktar ve değerini tam olarak belirleyebilecek durumda olduğu ve 6100 sayılı yasanın 114. maddesinde dava şartlarına yer verilirken,hukuki yarar şartının da dava şartı olduğu, 115. maddesinde ise " Mahkemenin, dava şartlarının mevcut olup olmadığını,davanın her aşamasında kendiliğinden araştıracağı" belirtmesi karşısında, davanın dava şartı yokluğu gerekçesiyle davanın usulden reddine karar verilmiştir. Oysa ki Dairemizin yerleşik kararlarında da vurgulandığı üzere,bankalar ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebilir. Davacının, davalı bankadan isteyebileceği masrafların kapsamının yargılama safahatinde belirlenecek olması gözönünde bulundurularak belirsiz alacak davası açılabileceğinin kabulü ile, işin esasına girilip taraf delilleri toplanarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken dava şartı yokluğundan usulden ret kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, 05.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Full & Egal Universal Law Academy