Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/10909 Esas 2018/5779 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/10909
Karar No: 2018/5779
Karar Tarihi: 14.05.2018

13. Hukuk Dairesi         2016/10909 E.  ,  2018/5779 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, 22.09.2014 tarihinde davalıdan satın aldığı ... marka cep telefonunda giderilemeyen arızaların mevcut olduğunu, yetkili servise 3 kez götürmüş olmasına rağmen arızaların giderilemediğini, dava konusu telefonun ayıplı olduğunu belirterek ayıplı malın davalıya iadesine ve ödemiş olduğu 2.280,00 TL bedelinin tarafına iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, davanın kabulü İle, ... marka cep telefonun bedeli olan 2.280,00.TL'nin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,dava konusu telefonun davalıya iadesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68/1. maddesine göre; dava tarihi olan 2015 yılı itibariyle değeri 2.200 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 3.300 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Buna göre dava tarihi itibariyle, 3.300 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, 3.300 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemelerine gidilmesi gerekecektir.
Somut olayda davacı, dava konusu telefonun ayıplı olduğunu belirterek ayıplı malın davalıya iadesine ve ödemiş olduğu 2.280,00 TL bedelinin tarafına iadesini talepte bulunmuş; mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Dava tarihi itibariyle 2.280,00 TL bedel iadesine bakma görevinin il tüketici hakem heyetine ait olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca mahkemece, dava değerinin 6502 sayılı yasanın 68. maddesi gereğince Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuruda bulunmasını zorunlu kılan miktarda olduğu ve bu miktar için mahkemeye dava açılmasının yasa gereği mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın dava şartı noksanlığı nedeniyle usulden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde işin esasına girilerek davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenle davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 14/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy