Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/5771 Esas 2017/12905 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 13. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/5771
Karar No: 2017/12905
Karar Tarihi: 20.12.2017

13. Hukuk Dairesi         2017/5771 E.  ,  2017/12905 K.
"İçtihat Metni"

T.C..... vekili avukat ... ile ... vekili avukat ... aralarındaki dava hakkında ... Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 19/03/2015 gün ve 2014/425-2015/99 sayılı hükmün davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşuldu.

K A R A R

Davacı, davalının bankadan kredi kullandığını, masraf adı altında tahsil edilen miktarların iadesi için Tüketici Hakem Heyetine başvurduğunu, hakem heyetinin masrafların iadesine karar verdiğini, söz konusu Tüketici Hakem Heyeti kararının iptaline karar verilmesini istemiştir. Davalı davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup, verilen karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
14.7.2004 günlü ve 5219 sayılı yasa ile HMK' nun 362. maddesindeki temyiz ile ilgili parasal sınır 1.000.000.000 TL, 5236 sayılı yasanın 19. maddesi uyarınca 1.1.2015 tarihinden itibaren 2.080,00 TL' ye çıkarılmıştır. Anılan yasada derdest davalar yönünden ne şekilde uygulanacağı yönünde açık bir uygulama hükmü bulunmamakta ise de Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 23.2.2005 gün ve esas 2005/13-32, karar 2005/85 sayılı kararı uyarınca yerel mahkemelerce kurulan hükümlerin temyizinin ve temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay daireleri ya da Hukuk Genel Kurulunca verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi durumunda temyiz ya da karar düzeltme istemi hangi karara yönelik ise, o karar tarihinde yürürlükte bulunan kanun hükmünün esas alınacağı belirtilmiştir. Tüketici Hakem Heyeti tarafından iadesine karar verilen, mahkemece reddedilen ve davacı tarafından temyiz edilen miktar karar tarihi itibariyle 942,45 TL olup, 2.080,00 TL'yi geçmediğinden HMK' nun 362.maddesi gereğince davacının temyiz hakkı bulunmamaktadır. O nedenle temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz dilekçesinin REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy