Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2014/16165 Esas 2016/1485 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 14. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/16165
Karar No: 2016/1485
Karar Tarihi: 04.02.2016

14. Hukuk Dairesi         2014/16165 E.  ,  2016/1485 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
YARGITAY
14. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2014/16165
KARAR NO: 2016/1485 Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Küre Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 23/10/2014
NUMARASI : ....
DAVACI : ...
DAVALILAR : ..... v.d.

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 06.08.2013 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 23.10.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R
Dava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir.
Mahkemece, ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.
1-Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya kapsamına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2-492 sayılı Harçlar Kanunu ve eki Tarifenin karar ve ilam harcına ilişkin hükmü uyarınca karar tarihi itibariyle gayrimenkulün satış bedeli üzerinden alınacak harcın binde 11,38 olması gerekirken hüküm sonucunda kararın kesinleştiği tarihteki tarifede belirtilen oranda harcın tahsiline karar verilmesi,
Ayrıca, davacı yararına takdir olunan vekalet ücretinin payları oranında davalılardan alınmasına karar verilmesi gerekirken yalnızca davalılardan tahsiline karar verilmesi doğru doğru görülmemiş ise de bu hususlar kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK'nın 438/7. maddesi uyarınca hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca hüküm sonucunun altıncı bendinin hüküm sonucundan çıkarılarak yerine “satış bedeli üzerinden karar tarihinde yürürlükte olan tarifede belirtilen binde 11,38 oranından ilam harcının taraflardan payları oranında alınarak Hazineye irad kaydına”, üçüncü bent uyarınca hüküm sonucunun dokuzuncu bendinin üçüncü satırının hüküm sonucundan çıkarılarak yerine “davalılardan payları oranında alınarak davacıya verilmesine” ibarelerinin yazılmasına, hükmün HUMK'nın 438/7. maddesi gereğince DEĞİŞTİRİLMİŞ ve DÜZELTİLMİŞ bu şekliyle ONANMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 04.02.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy