Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2012/15729 Esas 2014/7690 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 15. Ceza Dairesi
Esas No: 2012/15729
Karar No: 2014/7690
Karar Tarihi: 21.04.2014

15. Ceza Dairesi         2012/15729 E.  ,  2014/7690 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Dolandırıcılık
HÜKÜM : Mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.
Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır.
Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.
Somut olayda; sanığın katılan ...'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na işe yerleştireceğinden bahisle 2.600 TL, katılan ...'dan kadrolu bir iş bulacağını beyan edip 600 TL, katılan ...'dan ise Meclis'e işe yerleştireceğini söyleyerek 4.000 TL aldığının iddia edildiği somut olayda;
1-Sanık hakkında katılan ...'na yönelik dolandırıcılık suçundan kurulan hüküm bakımından yapılan temyiz isteğinin incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Hapis cezası alt sınırdan tayin olunduğu halde ayrıca yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden aynı gerekçeyle adli para cezasına esas alınması gereken tam gün sayısının alt sınırdan uzaklaşılarak tayini suretiyle çelişkiye düşülmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususların aynı kanunun 322.maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, adli para cezasının belirlenmesine ilişkin bölümlerdeki "130 gün", "2600.00 TL" ibarelerinin yerine sırasıyla "5 gün","100,00 TL" ibarelerinin eklenmesi; suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
1-Sanık hakkında katılanlar ... ve ...'a yönelik dolandırıcılık suçlarından kurulan hükümler bakımından yapılan temyiz isteğinin incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Katılanların aynı işyerinde birlikte çalıştıklarını, sanığın bu işyerine gelmesi nedeni ile tanıştıklarını ve sanığa ait büroda kendilerini işe yerleştirmesi karşılığında belirli miktarlarda paralar verdiklerini beyan etmeleri karşısında öncelikle katılanların yeniden dinlenilerek sanığın kendileriyle ayrı ayrı mı görüşüp ikna ettiği yoksa hep birlikte bulundukları sırada mı konuştukları ya da birden fazla kişinin bir araya gelip sanıkla görüşüp görüşmediklerinin denetime izin verecek şekilde belirlenerek aynı anda görüşülüp aldatılmaları halinde eylemin teselsül halinde tek suç oluşturacağı, her biri ile ayrı ayrı görüşmeleri halinde ayrı ayrı suçların oluşacağı değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun tayin edilmesi gerekirken yetersiz katılan anlatımlarına dayanılarak hüküm kurulması,
Kabule göre;
Hapis cezaları alt sınırdan tayin olunduğu halde ayrıca yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden aynı gerekçeyle adli para cezalarına esas alınması gereken tam gün sayılarının alt sınırdan uzaklaşılarak tayini suretiyle çelişkiye düşülmesi,
Bozmayı gerektirmiş olup sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenle, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21/04/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy