Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2013/30905 Esas 2016/5303 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 15. Ceza Dairesi
Esas No: 2013/30905
Karar No: 2016/5303
Karar Tarihi: 24.05.2016

15. Ceza Dairesi         2013/30905 E.  ,  2016/5303 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik

Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sanıkların beraatına ilişkin hükümler, katılan vekili ve sanıklar M.. G.., K.. G.. ve Y.. G.. müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Sanıklardan ..........'in, kovuşturma aşamasında ölen Ş.. G.. ile birlikte yetkilisi olduğu, aynı zamanda sanıklar ........., Y.. G.., M.. G.., K.. G.., E.. G.. ve H.. G..'in ortağı oldukları ............. A.Ş isimli şirketin .............Memurluğu'nun ............ sırasına kayıtlı olduğu, ayrıca söz konusu şirketin SGK'nın .......... sicil sayılı dosyasında işlem gördüğü, şirketin yapılan idari inceleme ve kontrolü sonucunda, sigorta bildirgesinde bulunduğu bazı bilgilerin sahte olduğunun, gerçeği yansıtmadığının belirlendiği, bu şekilde temyiz incelemesi dışındaki A.. Y.., H.. Ş.., D.. Y.., M.. S.., N.. Y.. ve N.. H..'nin şirkette fiili olarak çalışmadıkları halde, çalışıyor gibi gösterilip SGK'ya bu kişilerle ilgili bildirimde bulunulduğu, söz konusu bildirimlerin içerik açısından sahte olduklarının belirlendiği, bu kişilerin söz konusu şirkette çalışmadıkları halde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları nedeniyle sağlık yardımlarından faydalandıkları, sanıkların bu şekilde kamunun zararına neden olmak suretiyle atılı suçları işledikleri iddia edilen olayda;
Şirketin fiilen kovuşturma aşamasında ölen Ş.. G.. tarafından yönetildiği ve idare edildiği, sanıklar K.. G.., Mertcan Gedik, Y.. G.., H.. G.., E.. G.. ve M.. G..'in ise şirketteki kurucusu sayısının yeterli hale gelmesi amacıyla şirkette ortak olarak gösterildikleri, A.. Y.., H.. Ş.., D.. Y.., M.. S.., N.. Y.. ve N.. H..'nin çalışmadıkları halde şirkette çalışıyormuş gibi belgelerinin hazırlanıp .........'na verilmesine iştirak ettiklerine dair mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle sanıklar hakkında verilen beraat hükümlerinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin suçun sübuta erdiğine; sanıklar Mehmet, Kanatlı, Yıldıray müdafiinin ise vekalet ücretine yönelen temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükümlerin ONANMASINA, 24/05/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy