Yargıtay 15.Ceza Dairesi 2018/5101 Esas 2020/1863 Karar
Karar Dilini Çevir:

Dairesi: 15.Ceza Dairesi
Esas No: 2018/5101
Karar No: 2020/1863
Karar Tarihi: 11.02.2020

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Dolandırıcılık

HÜKÜM : 5237 sayılı TCK’nın 157/1, 62, 52/2-4, 58, 53/1 maddeleri gereğince mahkumiyetSanığın dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığa atılı dolandırıcılık suçunun 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. ve 254. madde fıkraları gereğince uzlaşma kapsamında olması nedeniyle, dosyanın uzlaşma bürosuna tevdii edildiği ancak; uzlaşmanın sağlanamadığı belirlenerek yapılan incelemede;

Sanık ...'in arkadaşı olan tanık ... ile irtibata geçerek kendisinin gemilerde çalıştığını, ... Turizm' de otobüsünün bulunduğunu, gemilerde çalışacak bir kişiye ihtiyacının olduğunu söylediği, bunun üzerine tanığın işe ihtiyacı olduğunu bildiği arkadaşı katılan ... ile irtibata geçmesi için telefon numarasını sanığa verdiği, katılan ile görüşen sanığın kendisinin İDO' da kaptanlık yaptığını, İDO'ya adam alacağını bunun için nüfus cüzdan fotokopisi, 8 adet resim ve 210 TL parayı bir zarfa koyarak Karamürsel ... Turizm yazıhanesine göndermesini istediği,sanığa inanan katılanın belirtilen evraklar ile parayı ilgili yere gönderdiği, ancak daha sonra sanık ile irtibat sağlayamadığı sanığın bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği iddia olunan somut olayda;sanık savunması, katılan beyanı ,tanık anlatımı ve tüm dosya kapsamından sanığın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Sanığın tekerrüre esas alınan Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2010/61 esas 2010/105 karar sayılı ilamına konu TCK 157/1 maddesindeki dolandırıcılık suçunun 02/12/2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 253. maddesine göre uzlaşma kapsamına alındığı anlaşılmakla; bu suç yönünden uyarlama yargılaması yapılıp yapılmadığı araştırılıp tekerrür hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunun infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre;sanığın suçun sübut bulmadığına ve eksik inceleme yapıldığına yönelik temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 11/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Full & Egal Universal Law Academy