Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2014/18090 Esas 2014/12850 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/18090
Karar No: 2014/12850
Karar Tarihi: 11.11.2014

16. Hukuk Dairesi         2014/18090 E.  ,  2014/12850 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : KULLANIM KADASTROSU


Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kullanım kadastrosu sırasında ... Köyü çalışma alanında bulunan 106 ada 8 parsel sayılı 14.767,68 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, kadastro tutanağının beyanlar hanesine, 6831 sayılı Yasa'nın 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarıldığı ve ...'in fiili kullanımında bulunduğu şerhi yazılarak tarla vasfıyla Hazine adına tespit edilmiştir. Davacı ... taşınmazın 4000 metrekare yüzölçümündeki bölümünün müşterek muristen intikal ettiği ve tüm mirasçıların hak sahibi olduğu iddiasına dayanarak dava açmıştır. Yargılama sırasında kök muris... mirasçıları ... ve arkadaşları ile Hazine davaya dahil edilmiştir. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, fen bilirkişi tarafından hazırlanan 11.04.2014 tarihli rapor ve eki krokide (B) harfiyle işaretli 3.245,30 metrekare yüzöçümündeki bölümün Hazine adına tapuya tesciline, tapu kaydının beyanlar hanesine, taşınmazın 6831 sayılı Yasa'nın 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarıldığı belirtilmeksizin ... mirasçılarının fiili kullanımında bulunduğu şerhinin yazılmasına, taşınmazın geriye kalan (A) harfiyle işaretli 11.522,38 metrekare yüzölçümündeki bölümünün tespit gibi Hazine adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine vekili ile davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektiriri nedenlere, delillerin Takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre Hazine vekilinin ve davalı ... vekilinin yerinde olmayan sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak, açılan dava nedeniyle çekişmeli parselin kadastro tespiti kesinleşmemiş, tespit tutanağı mahkemeye gönderilmiştir. 3402 sayılı Yasa'nın 1. maddesi gereğince Kadastro Mahkemesi Medeni Yasa'nın öngördüğü biçimde doğru sicil oluşturmakla yükümlü bulunmaktadır. Bu yükümlülük nedeniyle mahkemece, esas hakkında karar verilirken, çekişmeli parselin hangi nitelik ve miktarda kimin adına tapuya tescil edileceği, beyanlar hanesinde hangi şerhlere yer verileceği hususlarında tereddüte yer vermeyecek biçimde hüküm tesis edilmelidir. Bu nedenle, mahkemece, taşınmazın 6831 sayılı Yasa’nın 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden olduğu hususunda hüküm kurulmamış olması isabetsiz ise de, bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapmayı gerektirmediğinden kararın hüküm fıkrasının 2. paragrafının hüküm yerinden çıkarılarak 1. paragrafın "davanın kabulü ile”
sözcüklerinden sonra gelmek üzere "dava konusu ... İli ... İlçesi ... Köyü, 106 ada 8 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi tarafından düzenlenen 11.04.2014 tarihli rapor ve eki haritada (B) harfiyle işaretli 3.245,30 metrekare yüzölçümlündeki bölümün Hazine adına tesciline, tutanağın beyanlar hanesine 6831 sayılı Kanun'un 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığı, üzerindeki ağaçların.... mirasçılarına ait olduğu ve ... mirasçılarının fiili kullanımında bulunduğu, şerhinin yazılmasına” sözcüklerinin eklenmek suretiyle hükmün DÜZELTİLMİŞ bu şekliyle ONANMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz eden davalı ...'e iadesine, 11.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy