Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2015/944 Esas 2016/6169 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/944
Karar No: 2016/6169
Karar Tarihi: 31.05.2016

16. Hukuk Dairesi         2015/944 E.  ,  2016/6169 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : KADASTRO
KANUN YOLU : TEMYİZ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kadastro sırasında ... Köyü çalışma alanında bulunan temyize konu 109 ada 8 ve 9 parsel sayılı sırasıyla 12.158,81 ve 26.255,42 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeni ile sırasıyla ... ve müşterekleri ile ... adına tespit edilmiştir. Davacılar ... ve ... ... mirasçıları adına tespit edilmesi gereken109 ada 11 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün de eksik tespit edildiğini; davacı ... ise kendilerine ait 109 ada 8 parsel sayılı taşınmazın sınırlarının yanlış tespit edildiğini ve tutanakta tespit maliki olarak gözüken ...'nın bu taşınmaz üzerinde hakkı olmadığını ileri sürerek dava açmışlardır. Mahkemece davaların birleştirilmesi sureti ile yapılan yargılama sonunda 8 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile krokide (A) ile belirtilen bölümün dava konusu taşınmazdan ifrazı ile 11 parsel sayılı taşınmaza dahil edilmesine taşınmazın ... mirasçıları adına tapuya kayıt ve tesciline, 11 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile ... mirasçıları adına tapuya kayıt ve tesciline, krokinin bu şekilde tanzimine, 8 parsel sayılı taşınmazın geriye kalan bölümünün kadastro tespitinin iptali ile ... ve ... adına hisseli olarak tapuya kayıt ve tesciline, ...'ün isminin tapu kaydından silinmesine, 109 ada 9 parsel içerisinde kalıp (C) ile belirtilen bölüm hakkında asıl dava davacılarının açtığı davanın reddine taşınmazın tespit gibi tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı ... tarafından temyiz edilmiştir.
1- Davacı ...'ün 109 ada 9 parsel sayılı taşınmaza yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA,
2- Davacı ...'ün temyizi 109 ada 8 parsel sayılı taşınmazın bilirkişi raporunda (B) harfi ile gösterilen bölümüne yöneliktir. Çekişmeli 109 ada 8 parsel sayılı taşınmaz ... adına tespit görmüş, davacı ... çekişmeli taşınmazda ...'nın hissesinin bulunmadığı iddiası ile dava açmış, Mahkemece davanın kabulüne karar verildiği halde ...'a pay verilmeyerek taşınmazın eşit hisselerle ... ve ... mirasçısı ... adına tesciline karar verilmiştir. Mahkemece ...'ın davası kabul edildiğine ve ...'nın mirasçısı ... tarafından bağımsız hak talebiyle açılmış bir dava da bulunmadığına göre, ...'ın davası ile aleyhine olacak şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup, temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, 31.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Full & Egal Universal Law Academy