Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2012/4383 Esas 2013/1347 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2012/4383
Karar No: 2013/1347
Karar Tarihi: 11.02.2013

17. Hukuk Dairesi         2012/4383 E.  ,  2013/1347 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... AŞ vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkillerinin murisi ... 'a, davalıların maliki, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın çarpması sonucu vefat ettiğini belirterek müvekkilleri için 1.500 TL destekten yoksun kalma tazminatı, 500 TL tedavi gideri olmak üzere 2.000 TL maddi tazminatın tüm davalılardan, müvekkili anne ... için 30.000 TL, müvekkili kardeş ... için 10.000 TL, müvekkili kardeş ... için 10.000 TL olmak üzere 50.000 TL manevi tazminatın davalılar ... ve ...'den kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, 14/10/2011 tarihli ıslah dilekçesi ile davacı anne ... için destekten yoksun kalma tazminatı taleplerini 8.562,38 TL'ye yükselttiklerini bildirmiştir.
Davalı ... AŞ vekili, kazanın, poliçe tanziminden önce meydana geldiğini ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ... vekili, kazanın meydana gelmesine murisin neden olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı ..., davaya cevap vermemiştir. Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne, maddi tazminat talebinin davacı ... yönünden kabulü ile 8.557,38TL maddi tazminatın davalılar ... ve ...'den olay tarihi, davalı ... A.Ş. den (poliçe limitiyle sınırlı olarak) dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacı ...'a verilmesine, 11.500,00TL manevi tazminatın davacı ... için, 3.750,00'er TL manevi tazminatın davacılar ...,... için ayrı ayrı davalılar ... ve ...'den olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin taleplerin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... AŞ vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, kaza tespit tutanağında davalı ... şirketine ait zorunlu trafik sigortası poliçesinin belirtilmiş olmasına göre, davalı ... AŞ vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 456,55 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ... AŞ'den alınmasına 11.02.2013 gününde üye ...'ın karşı oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Somut uyuşmazlıkta, davalıların sürücü-işleten ve ZMSS sigortacısı olduğu aracın, davacılar desteğine çarparak ölümüne sebebiyet vermesi nedeniyle davacılar tarafından tazminat davası açılmış,
Davalı ... şirketi vekili kazanın saat 13.10'da gerçekleştiğini poliçenin daha sonra saat 13.12'de düzenlendiğini, poliçenin düzenlenmesinden önce gerçekleşen riziko nedeniyle sorumluluklarının bulunmadığını bildirerek davanın reddini savunmuş,
Yapılan yargılama sonucunda mahkemece "poliçenin başlangıç saatinin poliçede 12.00 olarak gösterildiği, kazanın saat 13.10'da meydana geldiğini, sigortanın poliçe nedeniyle sorumlu olduğu gerekçesiyle" davalı ... şirketi yönünden de davanın kabulüne karar verilmiş,
Davalı ... şirketi vekilinin temyiz istemi sayın çoğunluk görüşü doğrultusunda red edilerek yerel mahkeme kararı onanmıştır.
Sayın çoğunluk görüşüne katılamıyorum.
Dosya içeriğindeki 21.10.2009 günlü trafik kaza tutanağında kaza saatinin 13.10 olarak gösterildiği, tutanağın "sigorta durumu" başlıklı bölümde davalı sigortaya ait 21.10.2009 gün 2560 acente, ... poliçe nolu poliçenin kayıtlı bulunduğu, dosyaya sunulan ZMSS poliçesinde de " işbu poliçenin 21.10.2009 tarihinde saat 13.12'de tanzim edilmiş olup bu saat ve tarihten önce meydana gelmiş hasarların teminat harici" bulunduğu, poliçenin başlangıç tarihi bölümünde 21.10.2009 12.00 (öğle), bitiş tarihinin de 21.10.2010 12.00 (öğle) olduğu belirtilmiştir.
Karar tarihinde yürürlükte bulunan mülga 6762 sayılı TTK 1279 maddesinde "mukavelenin yapıldığı sırada sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimsenin rizikonun gerçekleşmiş olduğunu yahut sigortacının rizikonun gerçekleşmesi imkanı kalmadığını bilmesi durumunda sigorta mukavelesinin hükümsüz" olduğu,
Aynı yasanın 1282 maddesinde "aksi kararlaştırılmış olmadıkça sigortacının primin ödendiği tarihten itibaren gerçekleşen rizikolardan mesul" bulunduğu,
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının sigortanın başlangıcı ve sonu başlıklı A.4 maddesinde de "sigortanın, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00 de başlayacağı öğleyin saat 12.00 de sona ereceği" öngörülmüştür. Poliçe ve kaza tutanağından, rizikonun poliçe tanziminden önce gerçekleştiği anlaşılmakla birlikte daha önce gerçekleşen rizikoya ilişkin kaza tutanağında daha sonra düzenlenen poliçe bilgilerinin yer alması nedeniyle çelişki ortaya çıkmıştır.
Bu halde rizikonun poliçe düzenlenmeden önce gerçekleşip gerçekleşmediği kesin bir şekilde tespit edilmek, poliçe ile kaza tutanağı arasındaki bu çelişki giderilmek üzere trafik kaza tutanağı münzilerinin dinlenmesi, gerekirse poliçeyi düzenleyen acentenin kayıtlarında inceleme yapılarak poliçenin düzenlenme saaitinin kesin ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi, bu konudaki tüm taraf delillerinin toplandıktan sonra hasıl olacak sonuca göre davalı ... şirketinin sorumluluğunun belirlenmesi gerekmektedir.
Poliçede tarafların açıkça geçerlilik için saat 13.12'yi kararlaştırmalarına, poliçenin bu saatten itibaren geçerli bulunmasına rağmen ZMSS Genel Şartlarının A.4 maddesine aykırı şekilde poliçenin geçerliliğini saat 12.00 olarak kabul eden ve davalı ZMSS'yi sorumlu tutan yerel mahkeme kararı hukuka aykırıdır.
Açıklanan nedenlerle yerel mahkeme kararının bozulması gerekirken onanmasına ilişkin sayın çoğunluk görüşüne karşıyım.

Karşı Oy

Full & Egal Universal Law Academy