Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2014/1493 Esas 2014/1498 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/1493
Karar No: 2014/1498
Karar Tarihi: 11.02.2014

17. Hukuk Dairesi         2014/1493 E.  ,  2014/1498 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 31/05/2013
NUMARASI : 2012/588-2013/328

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin yetersizliğine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-
Esas ve birleştirilen davanın davacısı vekili, davalı borçlu E.. Y..'in alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla adına kayıtlı taşınmaz üzerindeki zeytin deposunun 30.5.2008 tarihinde davalı M.. K..'a sattığını belirterek davalılar arsındaki tasarrufların iptalini talep etmiş; 9.4.2013 tarihli duruşmada dava konusu deponun davalılar tarafından satılmış olması nediyle davayı bedele dönüştürdüklerini; birleştirilen dava ile de davalı 3.kişi M.. K..'ın davadan önce 8.7.2012 tarihinde vefat ettiğini belirterek mirasçıları aleyhine aynı talebe ilişkin olarak dava açmıştır.
Davalı borçlu E.. Y.. savunma yapmamıştır.
Davalılar H.. K.., G.. K.., S.. K.., V.. K.. vekili, davalı M.. K..'ın esas dava açılmadan önce 08.07.2012 tarihinde vefat ettiğini, ölü şahıs aleyhine dava açılamayacağından esas davanın taraf ehliyeti yokluğu nedeniyle reddine,birleştirilen davada ise borçlu ve murisin eşi taraf gösterilmediğinden taraf teşkilinin sağlanmadığını,borçlunun adresinin Çivril, mirasçı davalıların ikametgah adresinin Bakırköy olması nedeniyle Bakırköy Mahkemelerinin yetkili olduğunu, iptali istenen tasarrufun borçtan önce ve iyiniyetle yapıldığını,aciz belgesi sunulmadığını, borçlunun borcu karşılayacak miktarda malı olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece iddia, savunma toplanan deliller göre; davalılardan hiçbirinin adresinin Akhisar olmadığı, bir kısım davalılar vekilinin süresinde yetki itirazında bulunduğu, yetkili mahkemenin doğru gösterildiği gerekçesiyle mahkemenin yetkisizliğine, yetkili ve görevli mahkemenin Bakırköy Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemeleri olduğuna, karar kesinleştiğinde dosyanın talep halinde yetkili ve görevli Bakırköy Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, İİK 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Bu tür davalar aynı hakka değil, kişisel hakka dayanan davalardan olduğundan genel yetki kuralına göre HMK'nun 6 maddesi gereğince davalıların yerleşim yeri mahkemesinde görülür. Davalılar birden fazla ise davalılardan birinin yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabilir (HMK madde 7/1). Bu durumda davacı, davalılar aynı yerde oturuyorsa davasının orada, ayrı yerlerde oturuyorsa seçimlik hakkını kullanarak dilerse borçlunun dilerse borçlu ile hukuki işlemde bulunan 3.kişinin yerleşim yeri mahkemesinde davasını açabilir.
Somut olayda, mahkemece davalı 3.kişiler vekilinin yetki itirazı kabul edilerek yetkisizlik kararı verilmiş ise de verilen karar dosya kapsamı ve mevcut delil durumuna uygun düşmemektedir. Somut olayda takip konusu çeklerin düzenleme yerinin Akhisar olduğu, alacağa ilişkin ticari ilişkinin Akhisar'da gerçekleştirildiği, borçlu hakkındaki takibin Akhisar'da yapıldığı, ödeme emrinin borçluya Akhisar'daki adresinde 03.07.2012 tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun SGK kaydından kapsam dışına çıkarılan işyerinin Akhisar'da olduğu, borçlunun 15.8.2012 tarihli nüfus kayıt sistemindeki adresinin Akhisar olduğu, dava dilekçesi ve karar tebliğinin borçluya Akhisar adresinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Çivril Nüfüs Müdürlüğünün adres beyan formundan, borçlunun eşi tarafından dava açıldıktan sonra verilen 13.9.2012 tarihli dilekçe ile adreslerini 28.8.2012 tarihinde Çivril'e naklettiklerini belirtmiş ise de Çivril'den de 2012 yılı Kasım ayında ayrıldıkları, Çivril adresinde geçici süre kaldıkları borçlunun asıl yerleşim yerinin Akhisar olduğu dolayısıyla davacının seçimlik hakkını kullanarak davasını borçlunun yerleşim yeri mahkemesi olan Akhisar'da açtığı anlaşıldığından, davanın esasına girilerek taraf delillerinin toplanması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetli görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 11.2.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Full & Egal Universal Law Academy