Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/6391 Esas 2015/14179 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/6391
Karar No: 2015/14179
Karar Tarihi: 15.12.2015

17. Hukuk Dairesi         2015/6391 E.  ,  2015/14179 K.
"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :............Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın davalı .... yönünden reddine, davalı ... yönünden kabulüne dair verilen hükmün süresi içerisinde davalı ... vekili ve davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı vekili; müvekkilinin 30/03/2012 tarihinde 2012 model ...... aracı satın aldığını ve hemen sonra 02.04.2012 tarihinde ........ adlı kiralama şirketinin sahibi olan davalı ... adlı kişiye 4 yıllığına kiraladığını, ancak 10.12.2013 tarihinde davalı şahsın bu aracı 2 günlüğüne ..... adlı kişiye kiraladığını, bu kiralayan şahsın aracı bir daha getirmediğini, müvekkilinin söz konusu olayla ilgili olarak Nevşehir C.Başsavcılığına müracaatta bulunmasına rağmen hiç bir sonuç elde edemediğini, müvekkiline ait aracın .... tarafından kasko sigorta poliçesi ile sigortalanmasına rağmen ilgili sigorta şirketinin müvekkilinin zararını karşılamadığını, oto kiralama şirketinin sahibi davalı ...'un hiç bir araştırma ve inceleme yapmadan tanımadığı kişiye aracı kiraya vererek müvekkilinin zarara uğramasına neden olduğunu belirterek fazlaya ilişkin talepleri saklı kalmak kaydı ile aracın piyasa rayiç değerinin bilirkişilerce hesaplanarak ticari faizi ile beraber davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, dava dilekçesinde dava değerini 25.000 TL olarak göstermiş ve davasını bu miktar üzerinden harçlandırmıştır.
Davalı ... vekili; kira sözleşmesindeki imzanın müvekkiline ait olmadığını, dosya içinde bulunan protokolun aracın çalınmasından sonra yapıldığını, davacı ve davalının aracın işletilmesi konusunda ortak olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir.
Davalı ....... vekili; davaya konu aracın emniyeti suistimal yolu ile çalındığını, bu şekilde gerçekleşen hırsızlıkların poliçe teminatı dışında olduğunu, bu nedenle haksız açılan davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabul kısmen reddi ile; davacının davalı ...'a yönelik davasının kabulüne, aracın tazminat bedelinden 25.000,00 TL nin dava tarihi olan 20/05/2014 tarihinden 3.850,00 tl nin ise ıslah tarihi olan 26/11/2014 itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının davalı ....'ye yönelik davasının reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili ve davacı vekilince temyiz edilmiştir.
SONUÇ:Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 15.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy