Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2019/6212 Esas 2020/8988 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 17. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/6212
Karar No: 2020/8988
Karar Tarihi: 23.12.2020

17. Hukuk Dairesi         2019/6212 E.  ,  2020/8988 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili; 23/10/2014 tarihinde davacının eşi ...'un sürücüsü olduğu zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi bulunmayan plakasız motorbisikleti ile yaptığı tek taraflı kazada hayatını kaybettiğini belirterek, fazlaya ilişkin tüm hakları saklı kalmak üzere 30.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davacı vekili, 22/08/2019 havale tarihli ıslah dilekçesi ile dava değerini 203.788,35 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalı vekili; zorunlu mali mesuliyet sigortası tanzim edilmeyen araçla kendi kusuruyla kazaya sebebiyet veren plakasız araç sürücüsü olan müteveffa ...'tan dolayı davacının destekten yoksun kalma tazminatı talep edemeyeceğini, tazminat ödemesi yapılması halinde davacıya rücu edileceğinden alacaklı borçlu sıfatının birleşeceğini, aracın türünün tam olarak tespit edilmesi gerektiğini ve tescilsiz bir araca zorunlu mali mesuliyet sigortası yaptırma zorunluluğunun bulunmaması nedeniyle davalının herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davacının desteği/muris ...'un kazanın oluşumunda tam kusurlu olması nedeniyle davanın reddine karar verilmiş; hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine hükmüne uyulan Dairemizin 26/02/2018 gün ve 2016/8556 Esas 2018/1312 karar sayılı ilamında "davacının, zarar gören 3.kişi sıfatına dayanan zarar giderim talebi nedeniyle, davacı desteğinin kazadaki kusurunun davacıya yansıtılamayacağından işin esasının incelenmesi ve davacının tazminat talebinin değerlendirilmesi gereğine değinilerek karar bozulmuş, yine davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenmişse de Dairemizin 09/05/2019 gün ve 2018/3972 Esas 2019/5887 karar sayılı ilamı ile karar düzeltme isteğinin reddine karar verilmiş ve mahkemece bozma ilamına uyulmuştur.
Davacı vekili, bozma sonrası 22/08/2019 havale tarihli ıslah dilekçesi ile dava değerini 203.788,35 TL olarak ıslah etmiştir.
Bozma sonrası mahkemece davacının destekten yoksun kalma tazminatı talebinin kabulü ile, 203.788,35 TL maddi tazminatın davalı ...'ndan dava tarihi olan 27/07/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde olmayan tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 9.743,60 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 23/12/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Full & Egal Universal Law Academy