Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2019/693 Esas 2019/9981 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2019/693
Karar No: 2019/9981
Karar Tarihi: 29.05.2019

18. Ceza Dairesi         2019/693 E.  ,  2019/9981 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

KARAR

Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Tehdit suçuna ilişkin gerekçeli kararın, yokluğunda hüküm kurulan sanık ...'in duruşmada bildirdiği adrese ... sayılı Kanun hükümlerine göre tebliğine çalışılmadan, doğrudan mernis adresine ... sayılı Kanunun 21/2. maddesi uyarınca tebliğinin usulsüz olması, hakaret suçuna ilişkin gerekçeli kararın ise; ... sayılı Tebligat Kanunu’nun 19. maddesindeki “Mevkuf ve mahkumlara ait tebliğlerin yapılmasını, bunların bulunduğu müessese müdür veya memuru temin eder” hükmü ile CMK'nın 35/3. maddesindeki “İlgili taraf serbest olmayan bir kişi veya tutuklu ise tebliğ edilen karar, kendisine okunup anlatılır.” hükmü karşısında, cezaevinde hükümlü olarak bulunan sanığa gerekçeli kararın tebliğine ilişkin evrakta, bu kararın sanığa okunduğuna dair herhangi bir ifadeye yer verilmemesi nedeniyle gerekçeli kararların usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği anlaşılmakla, sanığın temyiz isteminin süresinde olduğunun kabulüne karar verilerek, başkaca temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ... sayılı CMK’nın 34/1, 230 ve ... sayılı CMUK’nın 308/7. maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının, Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde açık ve gerekçeli olması ve Yargıtay'ın bu işlevini yerine getirmesi için gerekçe bölümünde iddia ve savunmada ileri sürülen görüşlerin belirtilmesi, mevcut delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterilmesi ve ulaşılan kanaat, sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiilinin ve bunların nitelendirilmesinin belirtilmesi, delillerle sonuç arasında bağ kurulması gerektiği, hükmün CMK’nın 230. maddesine uygun şekilde gerekçe içermemesinin CMUK’nın 308/7. maddesinde kesin hukuka aykırılık hali olarak düzenlendiği gözetilmeden, hakaret suçundan kurulan hükümde gerekçesiz hüküm kurulması,
2- Tehdit suçunun seçenekli ceza içermesi nedeniyle, hangi hukuksal gerekçelerle hapis cezasının tercih edildiğinin Yargıtay denetimine olanak verecek şekilde hükmün gerekçesinde gösterilmemesi,
3- Daha önce hapis cezasına mahkûmiyeti bulunmayan sanık hakkında, tehdit suçunda seçimlik cezalardan tercih edilen 1 ay hapis cezasının, TCK’nın 50/3. maddesi uyarınca, aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen para cezası dışındaki seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi zorunluluğunun gözetilmemesi,
Kanuna aykırı, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmekle, tebliğnameye aykırı olarak, hakaret suçu yönünden başkaca yönleri incelenmeksizin, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29/05/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy