Yargıtay 1.Hukuk Dairesi 2020/1903 Esas 2021/1283 Karar
Karar Dilini Çevir:

Dairesi: 1.Hukuk Dairesi
Esas No: 2020/1903
Karar No: 2021/1283
Karar Tarihi: 08.03.2021

MAHKEMESİ : SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ

DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL-TAZMİNATTaraflar arasında görülen davada;

Davacı, yurt dışında yaşaması nedeniyle mirasbırakan babası Musa Öztürk'ten kalan taşınmazları miras taksim işlemlerinin yapılması için davalı kardeşi Şaban'a Gebze 1. Noterliğinin 11/02/2011 tarih ve 3990 yevmiye numaralı genel vekaletnamesini verdiğini, vekilin dava konusu 121 ada 6 ve 1816 parsel sayılı taşınmazda 1/6 miraspayını adına intikal ettirdikten sonra, 1816 parsel sayılı taşınmazdaki payını davalı kardeşi Kemal'e, 121 ada 6 parsel sayılı taşınmazdaki payını ise tevkil ve teşrik yetkisine istinaden dava dışı Nejdet Açıkgöz'ü vekil kılarak adına satış suretiyle tescil ettirdiğini, temlikler nedeniyle kendisine para ödenmediğini, haberdar olur olmaz vekili azlettiğini ileri sürerek vekaleten devredilen taşınmazlardaki 1/6 payının tapusunun iptali ile adına tesciline, olmazsa tazminata karar verilmesini istemiştir.

Davalı ..., vekaletin intikal işlemleri için verildiğini, ancak tapunun tek elde toplanarak diğer işlemlerin daha çabuk yapılması için adına tescil ettirdiğini, davacının durumdar haberdar olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı ..., usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen davaya cevap vermemiş, duruşmalara katılmamıştır.

Mahkemece, vekaletname ile satış için vekile geniş yetkiler verilmesi, hiçbir kısıtlama içermemesi, vekilin diğer davalı kardeşine dava konusu taşınmaz hissesini devretmiş olmasının vekilin görevini kötüye kullandığını göstermeyeceği gerekçesiyle davanın reddine dair verilen kararın davacı vekili tarafından istinafı üzerine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi tarafından istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, yeniden hüküm tesisi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi ...'ın düzenlemiş olduğu rapor okundu, açıklamaları dinlendi, dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-Dava, vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil- olmazsa tazminat isteğine ilişkindir.

Dosya içeriğine ve toplanan delillere, hükmün dayanağı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davanın kabulüne karar verilmiş olmasında kural olarak bir isabetsizlik yoktur. Davalı ... vekilinin esasa yönelik temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddine.

Ne var ki, davacının payı oranında iptal ve tescile karar verilmesi, kalan payın ise davalı üzerinde bırakılması gerekirken, davalı yönünden de edinme sebebini değiştirecek şekilde tescil hükmü kurulması doğru değil ise de; bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden; Bölge Adliye Mahkemesine ait hükmün 1. fıkrasının a bendinde yer alan cümlenin çıkarılarak yerine "Dava konusu Kocaeli ili, Darıca ilçesi, Darıca Ş. Mahallesi 121 ada 6 parsel sayılı taşınmazın davalı ... adına olan payın 1/6 oranında iptali ile iptal edilen payın davacı ... adına tapuya kayıt ve tesciline, kalan payın davalı üzerinde bırakılmasına" cümlesinin yazılmasına, 1. fıkrasının b bendinde yer alan cümlenin çıkarılarak yerine "Dava konusu Kocaeli ili, Dilovası ilçesi, Demirciler Mahallesi 1816 parsel sayılı taşınmazın davalı ... adına olan payın 1/6 oranında iptali ile iptal edilen payın davacı ... adına tapuya kayıt ve tesciline, kalan payın davalı üzerinde bırakılmasına" cümlesinin yazılmasına, hükmün bu şekli ile 6100 sayılı HMK’nin 370/2. maddesi uyarınca DÜZELTİLEREK ONANMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 08.03.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Full & Egal Universal Law Academy