Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2014/17987 Esas 2015/22691 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 2. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/17987
Karar No: 2015/22691
Karar Tarihi: 08.12.2015

2. Ceza Dairesi         2014/17987 E.  ,  2015/22691 K.
"İçtihat Metni"


Tebliğname No : 2 - 2013/116343
MAHKEMESİ : Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 15/06/2011
NUMARASI : 2011/236 (E) ve 2011/274 (K)
SUÇ : Hırsızlık

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Anayasa Mahkemesi'nin 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının, aynı maddenin infazı aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüş, tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 58. maddesinin uygulanmaması karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
I- Sanık hakkında müşteki 'a yönelik hırsızlık suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Yapılan duruşmaya toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,
II- Sanık hakkında müştekiler . ve katılan'e yönelik hırsızlık suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarına gelince;
Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1-Sanığın, en son müşteki ..'un inşaatından kablo alıp çıktığı esnada yakalandığı, böylece bu müşteki yönünden eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı ancak diğer müştekiler ve katılan .. yönünden hırsızlık suçlarının tamamlandığı gözetilmeden sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 35. maddesinin uygulanması,
2-Sanığın kovuşturma aşamasında müşteki ve katılan.'in tüm zararlarını karşıladığının anlaşılması karşısında; 5237 sayılı TCK'nın 168/2. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekip gerekmediğinin tartışılmaması,
3-Sanığın tüm aşamalarda pişman olduğunu ve müştekilerin zararlarını gidermek istediğini beyan etmesine rağmen, kovuşturma aşamasında müşteki .'e ulaşamaması nedeniyle sanığın ödeme girişimlerinin sonuçsuz kaldığının anlaşılması karşısında, bu durumda müşteki .'in gerçek zarar miktarı tespit ettirilerek bu miktar üzerinden, sanığa tevdi mahalli gösterilip, zararı giderme olanağı sağlandıktan sonra sonucuna göre, 5237 sayılı TCK'nın 168. maddesinin uygulanma olanağının değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, bozma sonrası kurulacak hükümde 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesinin gözetilmesine, 08/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy