Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2012/9590 Esas 2013/2198 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 20. Hukuk Dairesi
Esas No: 2012/9590
Karar No: 2013/2198
Karar Tarihi: 04.03.2013

20. Hukuk Dairesi         2012/9590 E.  ,  2013/2198 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Orman Yönetimi ile davalı Hazine vekilleri tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerde 3402 sayılı Kanuna 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile eklenen Ek 4. madde uyarınca yapılan kullanım kadastrosu sırasında, .... Beldesi, 285 ada 7 parsel sayılı 7202,35 m² yüzölçümündeki taşınmaz, 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi gereği orman niteliğini kaybedip, orman kadastro komisyonlarınca orman alanı dışına çıkarılan yerlerden olduğu gerekçesiyle, tutanağın beyanlar hanesine "2/B madde ve davalı gerçek kişiler lehine kullanım" şerhi verilerek Hazine adına tarla niteliğiyle tesbit edilmiştir.
Davacı Orman Yönetimi vekili, çekişmeli taşınmazın eylemli orman niteliğinde olduğu, 2/B madde koşullarını taşımadığı halde, Hazine adına orman rejimi dışına çıkarıldığı, orman sınırları dışına çıkarma işleminin iptal edilerek orman niteliği ile Hazine adına tapuya tescili ve beyanlar hanesindeki şerhlerin silinmesi istemiyle dava açmıştır.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne ve dava konusu Seki Beldesi, 285 ada 7 parsel sayılı taşınmazın kadastro tesbitinin iptali ile taşınmazın 14.06.2011 havale tarihli bilirkişi raporuna ekli krokide (A) harfi ile gösterilen 268,97 m² yüzölçümündeki bölümünün eylemli orman vasfıyla Hazine adına, aynı krokide (C) harfi ile gösterilen 6933,38 m² yüzölçümündeki bölümünün ise, beyanlar hanesindeki kullanıcı şerhi ile birlikte tesbit gibi, tarla niteliğiyle Hazine adına tapuya kayıt ve tescillerine karar verilmiş, hüküm davacı Orman Yönetimi ile davalı Hazine vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, 5831 sayılı Kanun ile 3402 sayılı Kanuna eklenen Ek 4. madde uyarınca yapılan kullanım kadastro tesbitine itiraza ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde 3116 sayılı Kanun hükümlerine göre, 10.09.1947 tarihinde ilân edilerek kesinleşen orman kadastrosu, daha sonra 20.09.1993 tarihinde ilân edilerek kesinleşen aplikasyon ve 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanun ile değişik 2/B madde uygulaması vardır.
İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye ve çekişmeli taşınmaz Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmış yerlerden olup, bu niteliği itirazsız kesinleşmiş ise de, taşınmazın krokide (A) ile gösterilen bölümünün pırnal çalıları ile kaplı eylemli orman niteliğinde olduğu ve 6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanunla değişik 2. maddesi ile 2896 sayılı ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2/B madde uygulamaları ile orman sınırları dışına çıkarılan, ancak; fiilen orman olduğu tesbit edilen yerler 6831 sayılı Kanunun 11/5. maddesi

uyarınca talep halinde orman niteliği ile tahsis ve tapuya tescil edilebileceğine, aynı krokide (C) ile gösterilen bölümün ise, eylemli orman niteliğinde olmadığı saptandığına göre, davacı Orman Yönetimi ile davalı Hazine vekillerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının Orman Yönetimine yükletilmesine, Hazineden harç alınmasına yer olmadığına 04/03/2013 günü oy birliği ile karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy