Yargıtay 20.Hukuk Dairesi 2019/5877 Esas 2020/1953 Karar
Karar Dilini Çevir:

Dairesi: 20.Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/5877
Karar No: 2020/1953
Karar Tarihi: 18.06.2020

T.C.

YARGITAY 20. Hukuk DairesiTaraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi Hazine vekili, Orman Yönetimi vekili, ... Belediye Başkanlığı vekili, ...vd. vekili Av. ..., ... vd. vekili Av. ..., davalılar ... vd. vekili Av. ..., davalılar ... vd. vekili Av. ..., asli müdahil... vekili Av. ... tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:K A R A RÇekişmeli ... ili, ... ilçesi, ... mahallesinde bulunan 455 ada 27, 34, 37, 66, 68, 69 ve 70 parsel sayılı sırası ile 55.990,00, 13.088 m2, 88.806,00 m2, 106.688,00 m2, 21.486,00 m2, 6.714,00 m2 ve 45.139,00 m2 yüzölçümündeki taşınmazlar ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 1969/107 Esasında davalı olmaları nedeniyle malik haneleri boş olarak, aynı yer 455 ada 28 parsel numaralı 6,944,00 m2 yüzölçümündeki taşınmaz ise senetsizden ... oğlu ... adına tespit edilmiştir.

Davacılar ... oğlu ... ve ... karısı ... 15/01/1965 tarihli dilekçeleri ile davalılar ... Belediye Başkanlığı ve ... oğlu ... aleyhine murisleri adına kayıtlı 91 hesap 118 tahrir numarasında ... deresi mevkiinde bulunan taşınmazlarına davalılardan ...'nın tecavüz ettiğini, 01/12/1955 ve 28/07/1959 tarihli icar senetlerinin mevcut olduğunu, bu nedenlerle davalıların müdahalelerinin men'ine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı ... Belediye Başkanlığı vekili 04/01/1967 tarihli dilekçesi ile davalıların ... mahallesi, ... deresi mevkiinde doğusu Zeytinli koyak ve ören, batısı Tapaçlar tarlası, kuzeyi deresi, güneyi ... konak ve dere bulunan 500 dönümlük belediyeye ait yerin kuzey kısmında 50 dönüm ve orta kısmında 30 dönüm ve güney kısmında ve dere bitişiğinde bulunan 15 dönümlük kısmına davalılarca el atıldığı, bu araziye yapılan müdahaleye karşı ... Kaymakamlığınca 30.04.1956 tarih ve 43 nolu men kararı verildiği, buna rağmen müdahalenin devam ettiğini belirterek müdahalenin men’ini talep ve dava etmiş, mahkemece 28/03/1983 tarihinde 1969/107 Esasla birleştirilmesine karar verilmiştir.

... Asliye Hukuk Mahkemesi 1969/107 Esasında yargılama devam ederken kadastro çalışmalarının yapılması üzerine ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 1969/107 E.- 1992/517 K. sayılı kararı ile görevsizlik kararı verilmiş, ... 2. Kadastro Mahkemesinin 1996/76 Esasında yargılamaya devam olunmuştur.

Davacı Orman Yönetimi 12/12/1994 tarihli dilekçesi ile dava konusu 455 ada 27, 37, 66, 70 numaralı parsellerin memleket haritalarında orman alanı içerisinde görüldüğünü, orman alanlarının zilyetlikle iktisaplarının mümkün olmadığını, bu nedenlerde tespitlerinin iptali ile orman vasfı ile Hazine adına tescillerine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı Hazine vekili 27/12/1994 tarihli dilekçesi ile dava konusu 455 ada 27, 34, 37, 66, 68, 69, 70 numaralı parsellerin evveliyatının ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 1969/107 Esasında davalı olduğunu bu nedenle malik hanelerinin boş bırakıldığını, bu parsellerden 34, 66, 68, 69 numaralı parsellerin senetsizden, 37 ve 70 nolu parsellerin ise vergi kaydına dayanılarak tespit edildiklerini, 936 tarih 118 tahrir nolu vergi kaydının sınırlarının sabit olmadığını, vergi kaydının zilyetlikle birleşmediği takdirde bir hüküm ifade etmeyeceğini, arazilerin öncesinin nizalı olduğu gibi Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan zilyetlikle de iktisap edilemeyeceğini bu nedenlerle 455 ada 34, 37, 66, 68, 69, 70 numaralı parsellerin Maliye Hazinesi adına kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı... vekili Av. ... 10/05/1996 tarihli dilekçesi ile dava konusu 455 ada 69 numaralı parselin müvekkili tarafından 06/04/1976 tarihli harici senet ile maliklerden ...'den satın aldığını, satın almış olduğu günden bu yana da zilyet ve tasarrufunun devam ettiğini, tek parça halinde iken aradan Çangaza yolunun geçmesi nedeni ile ikiye ayrılan taşınmazın yolun batısında kalan kısmından satın almışken hissedarlardan ...'nun "tarla bölünmesin yolun üstüne geç" demesi üzerine nizalı taşınmaza geçtiğini ve o günden bu yana da zilyet ve tasarrufunun devam ettirdiğini ... mahallesi 455 ada 69 nolu parselin satın alma ve zilyetlik durumlarının dikkate alınarak müvekkili adına tesciline karar verilmesini taleple dava etmiştir.

Müdahil... 05/02/1997 tarihli dilekçesi ile dava konusu 455 ada 27, 66, 68, 69, 70 numaralı parsellerin murisi ... ...'ndan gelen taşınmaz olup bu parsellerden mirasçılardan ... hissesine düşen kısımları ... oğlu ...'na satış yapmış olduğunu, bilahare ... tarafından 1986 yılında 15.000.000 lira bedelle kendisine satış yapıldığını, bu nedenle dava konusu 455 ada 27, 66, 68, 69, 70 numaralı parsellerdeki ... hissesinin adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Müdahiller ... evlatları ... ... ve ...ş ... ..., ... , ..., ..., ..., ... ve Kayum Bilen vekilleri Av. ... 24/03/1997 tarihli müdahale dilekçesi ile dava konusu eski ... yeni ... mahallesi 455 ada 27, 34, 37, 66, 68, 69, 70, 29, 30 numaralı parsellerin müvekkillerinin murisi ... ve ...'ten kalan taşınmazlar olduklarını bunlar adlarına 1936 tarih 118 tahrir nolu vergi kayıtlarının mevcut olduğunu, ... ve ... soy isimli şahısların bu yerlerde müvekkillerinden veya murislerinden satın almış oldukları senetlerle girdiklerini müstakil mülkiyet iddialarının mevcut olmadığını, müvekkillerinin yarıcıları olduklarını, yada onlardan satın almak kaydı ile vergi kaydının içerisine girdiklerini ve bazı bölümlerini işgal ettiklerini bu nedenle bu şahısların kendi nam ve hesaplarına mülkiyet iddialarının olamayacağının, bu nedenlerle davalılar ... ve arkadaşları..., Belediye Başkanlığı, Orman Yönetimi ve Maliye Hazinesinin adlarına yazılmış bulunan yerler var ise iptalleri ile müvekkillerinin murisleri adlarına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Müdahiller ..., ... ..., ... , ... , ... , ... ve Veli vekilleri Av. ... 16/09/1997 tarihli dilekçesi ile dava konusu ... mahallesi 455 ada 27, 34, 37, 66, 68, 63, 70 numaralı parsellerden ... adına kayıtlı taşınmazların müvekkillerinin murisi kardeş ... 'ye ait olduğunu müvekkillerinin de murisin çocukları olduklarını, müvekkillerinin murisinin ... ’e 1/2 oranında ortaklığa verildiğini, bilahare sınırlarının genişletilmesi ve bakımının müştereken yapıldığını, ancak tespit esnasında müvekkillerine hisse yazılmayarak tamamının ... ’e yazılmış olduğunu, bu nedenlerle tespitlerin iptali ile 1/2 hisselerinin kardeş ... mirasçıları adlarına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Asli müdahil ... ... 27/06/2003 tarihli dilekçesi ile dava konusu 455 ada 27, 34, 37, 66, 68, 69 numaralı parsellerde hissedar ... oğlu ...'nun hissesini satın aldığını bu hisselerin adına tesciline karar verilmesini taleple dava etmiştir.

Davacı Orman Yönetiminin 455 ada 28 parsele ilişkin olarak açtığı davanın yargılaması sonunda, mahkemenin 07/02/1996 tarih ve 1995/200 - 1996/29 E.K. sayılı kararı ile davacı Orman Yönetiminin davasının reddine, dava konusu parselin tespit maliki mirasçıları adlarına hisseleri oranında tesciline karar verilmiş, temyiz üzerine Yargıtay 20. Hukuk Dairesi'nin 25/09/2003 gün ve 2003/4998-5972 E.K. sayılı ilamı ile özetle; asliye hukuk mahkemesinin 1969/308 Esasında kayıtlı belediye tarafından ... ve arkadaşları aleyhine açılan el atmanın önlenmesi davasının 455 ada 27, 34, 37, 66, 68, 69, 70 numaralı parsellerin malik hanelerinin açık bırakılarak tespit tutanaklarının düzenlendiği ve davaların kadastro mahkemesine devredilerek 1996/76 Esas da devam ettiği, bu esasta kayıtlı parseller ile hükmen Orman olarak kesinleşen 26 parsel arasında kalan taşınmazın da 455 ada 27, 34, 37, 66, 68, 68, 70 numaralı parsellerin kayıtlı bulunduğu kadastro mahkemesinin 1996/76 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesinin gerektiğine değinilerek bozulmuş ve mahkemenin 22/12/2004 gün ve 2004/18 - 17 E.K. sayılı kararı ile 1996/76 Esas sayılı dosya ile birleştirilmesine karar verilmiştir.

... 2. Kadastro Mahkemesinde 1996/76 Esasla yargılama devam ederken mahkemenin kapatılması üzerine ... 1. Kadastro Mahkemesinin 2005/120 Esasına kaydolmuş ve yapılan yargılama sonunda mahkemece; davacı Maliye Hazinesinin dava konusu ... ... mahallesi 455 ada 27, 34, 37, 66, 68, 69, 70 numaralı parsellere yönelik davasının sübuta ermediğinden reddine, davacı Orman Yönetiminin birleşik 2004/18 Esas sayılı dosyada 455 ada 28 numaralı parsele yönelik davasının kabulüne, 2005/120 Esasta kayıtlı 455 ada 34 ve 66 numaralı parsellere yönelik davasının kısmen kabulüne, kısmen reddine, dava konusu 455 ada 27, 37, 68, 70 numaralı parsellere yönelik davasının sübuta ermediğinden reddine, birleşen ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1969/107 (ilk esası 1965/34 ) Esas sayılı dosyada davacılar ... ... ve ... eşi ... Işık'ın dava dilekçeleri 455 ada 27 ve 70 numaralı parseller ile kısmen de aynı ada 66 numaralı parseli kapsamına aldığından 455 ada 27 ve 70 numaralı parsellere yönelik davalarının kabulüne, 455 ada 66 numaralı parsele yönelik davalarının reddine, birleşen ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 1969/107 Esas sayılı dosya ile birleşik ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 1969/308 Esas sayılı dosyasında davacı ... Belediye Başkanlığının davası sübuta ermediğinden reddine, davacı...'nın dava konusu 455 ada 69 numaralı parsele yönelik davasının kabulüne, müdahil...'in dava konusu 455 ada 27 ve 70 numaralı parsellere yönelik davasının kabulüne; 66, 68, 69 numaralı parsellere yönelik davasının sübuta ermediğinden reddine, müdahil Mete Sanayır'ın 455 ada 27, 70, 68 numaralı parsellere yönelik davasının kabulüne, 34, 37, 66, 69, numaralı parsellere yönelik davasının reddine,

Müdahil ... 'nin dava konusu 455 ada 27, 34, 37, 66, 68, 69, 70 numaralı parsellere yönelik davasının sübuta ermediğinden reddine, müdahiller aynı zamanda davalılar ... ... ve arkadaşlarının dava konusu 455 ada 27, 34, 37, 66, 69, 70 numaralı parsellere yönelik davalarının sübuta ermediğinden reddine, 455 ada 29 ve 30 numaralı parsellerin bu dosyada davaları olmadığından bu parseller hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına, müdahil ...'nın iddiasına esas 03/02/1997 tarihli harici senet dava konusu parsellere uymadığından davasının sübuta ermediğinden reddine, müdahil ... ... 27/06/2003 tarihli dilekçesi ile dava konusu 455 ada 27, 34, 37, 66, 68, 69, 70 numaralı parsellerde davalılardan ... oğlu ...'nun hissesini 31/01/2003 tarihli noter satış vaadi senedi ile satın aldığını, adına tesciline karar verilmesini talep etmiş ise de tapulama tespit tarihinin 1994 yılı iddiaya esas senet tarihinin de 2003 yılı olup tapulama tespitinden sonra doğan hakka dayandığından davası hakkında mahkememizin görevsizliğine, ... ilçesi ... mahallesi ... deresi mevkiinde bulunan 55990,00 m2 ve tarla vasfındaki 455 ada 27 parsel ile aynı mahalle aynı mevkide bulunan 45139,00 m2 yüzölçümündeki ve tarla vasfındaki aynı ada 70 numaralı parsellerin mahkemece ... evlatları ...,

... ve ... ... 'nün veraset ilamları ve nüfus kayıtlarına göre düzenlenen 07/04/2016 tarihli hisse dökümünde ... hissesinin...'e, ...'nin hissesinin de kardeşi Mete Sanayır'a tapulama tespitinden önce satıldıkları da dikkate alınarak 181440 hisseye itibar edilerek payları oranında tapuya kayıt ve tesciline, ... ilçesi, ... mahallesi ... deresi mevkiinde bulunan 21486,00 m2 yüzölçümündeki ve tarla vasfındaki 455 ada 68 numaralı parselin tamamı 181440 hisseye itibar edilerek payları oranında tapuya kayıt ve tesciline, ... ilçesi, ... mahallesi ... deresi mevkinde bulunan 6944,00 m2 yüzölçümünde ve tarla vasfındaki 455 ada 28 numaralı parselin tapulama tespitinin iptaline, aynı ada parsel ve yüzölçümlü olarak orman vasfıyla Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline, ... ilçesi, ... mahallesi ... deresi mevkiinde bulunan 13088,00 m2 yüzölçümündeki 455 ada 34 numaralı parselin fen memurları ... ve ... tarafından düzenlenen 06/01/2016 tarihli ek rapor ve krokilerinde yüzölçüm hatası yapıldığı bildirildiğinden 13142,89 m2 yüzölçümlü olarak tapulama tespitinin iptaline, fen memurları ... ve ... tarafından düzenlenen 06/01/2016 tarihli ek rapor ve krokilerinde (A) harfiyle işaretli 2580,10 m2'lik ve (C) harfiyle işaretli 6036,87 m2'lik bölümlerin 455 adanın son parsel numaraları verilmek suretiyle orman vasıflarıyla Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve tescillerine, fen memurları ... ve ... tarafından düzenlenen 06/01/2016 tarihli ek rapor ve krokilerinde (B) harfiyle işaretli 4525,92 m2'lik bölümün tarla vasfıyla 455 ada 34 numaralı parsel olarak ve 34 numaralı parselin de yüzölçümünün 4525,92 m2'ye tenzili ile dosya arasında mevcut ... oğlu ... 'e ait nüfus kayıtları da dikkate alınarak 32 hisseye itibar edilerek payları oranında tapuya kayıt ve tesciline, ... ilçesi, ... mahallesi ... deresi mevkiinde bulunan 106688,00 m2 yüzölçümündeki ve tarla vasfındaki 455 ada 66 numaralı parselin fen memurları ... ve ... tarafından düzenlenen 06/01/2016 tarihli ek rapor ve krokilerinde kadastro tespiti sırasında yüzölçüm hatası yapıldığı 110020,30 m2 olduğu belirtildiğinden bu yüzölçümüyle kadastro tespitinin iptaline, fen memurları ... ve ... tarafından düzenlenen 06/01/2016 tarihli ek rapor ve krokilerinde 455 ada 66 numaralı parselin (B) harfiyle gösterilen 32287,05 m2 ve (D) harfiyle gösterilen 24256,89 m2'lik bölümlerinin 455 adanın son parsel numaraları verilmek suretiyle ve orman vasıflarıyla Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve tescillerine, fen memurları ... ve ... tarafından düzenlenen 06/01/2016 tarihli ek rapor ve krokilerinde 455 ada 66 numaralı parselin (A) harfiyle gösterilen 27565,21 m2'lik bölümün 455 ada 66 numaralı parsel adı altında ve 455 ada 66 numaralı parselin yüzölçümünün de 27565,21 m2'ye tenzili ile tarla vasfıyla; yine aynı tarihli ek rapor ve krokide (C) Harfiyle işaretli 14384,04 m2 ve (E) harfiyle gösterilen 11527,11 m2'lik bölümlerin de tarla vasıflarıyla ve 455 adanın son parsel numaraları verilmek suretiyle ... oğlu ... (...)'ya ait ... Sulh Hukuk Hakimliğinin 04/10/1995 tarih ve 1995/507-552 E.K. sayılı veraset ilamı ve nüfus aile kayıt tablosu da dikkate alınarak 280 hisseye itibar edilerek; payları oranında tapuya kayıt ve tesciline,

... ilçesi, ... mahallesi, ... deresi mevkiinde bulunan 88806,00 m2 yüzölçümündeki tarla va ahşap ev vasfındaki 455 ada 37 numaralı parselin ... oğlu ... 'in ölü olduğu dosya arasındaki ... Sulh Hukuk Hakimliğinin 20/06/2013 tarih ve 2013/444 - 473 E.K. sayılı veraset ilamı ve nüfus kayıtlarıda dikkate alınarak 8 hisse itibariyle payları oranında kayıt ve tesciline, ... ilçesi, ... mahallesi ... deresi mevkiinde bulunan 6714,00 m2 yüzölçümünde tarla vasfındaki 455 ada 69 numaralı parselin ... oğlu 1934 doğumlu... adına tam hisse olarak kayıt ve tesciline karar verilmiş, hüküm Hazine vekili, Orman Yönetimi vekili, ... Belediye Başkanlığı vekili, ...vd. vekili Av. ..., ... vd. vekili ..., davalılar ... vd. vekili Av. ..., davalılar ... vd. vekili Av. ..., asli müdahil... vekili Av. ... tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, kadastro tespitine itiraza ilişkindir.

1) Davacı ... Belediye Başkanlığı vekili, davalılar ... vd. vekili Av. ...ve davacı Hazine vekilinin 34 parsel sayılı taşınmazın (A) ve (C) rumuzlu bölümlerine yönelik davacı ... Belediye Başkanlığı vekili, davacı Hazine vekili ve davalılar ... vd. vekili Av. ...’nın 66 parsel sayılı taşınmazın (B) ve (E) rumuzlu bölümlerine yönelik temyiz itirazları yönünden:

İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye göre yazılı şekilde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığına göre 34 parsel sayılı taşınmazın (A) ve (C) rumuzlu bölümleri ve 66 parsel sayılı taşınmazın (B) ve (E) rumuzlu bölümlerine yönelik temyiz itirazlarının reddi ile hükmün bu bölümler yönünden onanmasına,

2) Davacı Hazine vekili, ... Belediye Başkanlığı ve Orman Yönetimi vekilinin 27 parsel, 34 parsel sayılı taşınmazın (B) harfi ile gösterilen bölümü, 37 parsel, 66 parsel sayılı taşınmazın (A), (C) ve (E) harfi ile gösterilen bölümleri, 68 parsel, 69 parsel ve 70 parsel sayılı taşınmazlara yönelik temyiz itirazları ile ...vd. vekili Av. ...’ın 27 parsel, 69 parsel ve 70 parsel sayılı taşınmaza, ... vd. vekili ...’ın 37 parsel sayılı taşınmaza, asli müdahil... vekili Av. ...’ın 69 parsel sayılı taşınmaza ilişkin temyiz itirazları yönünden:

Mahkemece temyize konu taşınmazların gerçek kişiler adına tesciline karar verilmiş ise de, yörede yapılıp iptal edildiği belirtilen orman kadastrosuna ilişkin ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/430 Esas - 2012/254 Karar sayılı dosyası getirtilerek taşınmazların iptal edilen bu çalışma kapsamda kalıp kalmadığı belirlenmemiş, gerçek kişiler yararına zilyetlikle edinme koşullarının oluşup oluşmadığı ve oluştuysa hangi kişinin lehine oluştuğu hakkında yeterince araştırma yapılmamış, davaya konu taşınmazların sulu arazi mi kuru arazi mi olduğu, adına tescil kararı verilecek kişiler ve murisleri adına senetsizden aynı çalışma bölgesinde edinilen taşınmazlar olup olmadığı varsa sulu mu kuru mu oldukları ve bu haliyle senetsizden edinilen taşınmazlar bakımından 40-100 dönüm sınırının aşılıp aşılmadığı hususları açıklığa kavuşturulmamıştır. Eksik inceleme ve araştırmaya dayalı hüküm kurulamaz.

O halde, mahkemece eski tarihli memleket haritası, hava fotoğrafları ile varsa 1940-1950 yıllarına ait hava fotoğrafları ve varsa amenajman planı ile ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/430 Esas - 2012/254 Karar sayılı dosya ilgili yerlerden getirtilip, önceki bilirkişiler dışında halen Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı birimlerinde görev yapmayan bu konuda uzman orman mühendisleri arasından seçilecek üç orman mühendisi, bir ziraat mühendisi ve bir fen elemanı aracılığıyla yeniden yapılacak inceleme ve keşifte, yörede yapılıp iptal edildiği belirtilen orman kadastrosunun iptaline ilişkin ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/430 Esas - 2012/254 Karar sayılı dosya krokisi zemine uygulanarak çekişmeli taşınmazların bu kapsamda kalıp kalmadığı, getirtilen eski tarihli belgeler çekişmeli taşınmazlar ile birlikte çevre araziye de uygulanmak suretiyle taşınmazın öncesinin bu belgelerde ne şekilde nitelendirildiği belirlenmeli; 3116, 4785 ve 5658 sayılı kanunlar karşısındaki durumu saptanmalı; tapu ve zilyedlikle ormandan toprak kazanma olanağı sağlayan 3402 sayılı Kanunun 45. maddesinin ilgili fıkraları, Anayasa Mahkemesinin 01.06.1988 gün ve 31/13 E.K.; 14.03.1989 gün ve 35/13 E.K. ve 13.06.1989 gün ve 7/25 E.K. sayılı kararları ile iptal edilmiş ve kalan fıkraları da 03.03.2005 gününde yürürlüğe giren 5304 sayılı Kanunun 14. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olduğundan, bu yollarla ormandan yer kazanılamayacağı, öncesi orman olan bir yerin üzerindeki orman bitki örtüsü yokedilmiş olsa dahi, salt orman toprağının orman sayılan yer olduğu düşünülmeli; toprak yapısı, bitki örtüsü ve çevresi incelenmeli; keşifte, hakim gözetiminde, taşınmazın dört yönden renkli fotoğrafları çektirilip, onaylanarak dosyaya eklenmeli; yukarıda değinilen diğer belgeler fen ve uzman orman bilirkişiler eliyle yerine uygulattırılıp; orijinal-renkli (renkli fotokopi) hava fotoğrafları ve memleket haritasının ölçeği kadastro paftası ölçeğine, yine kadastro paftası ölçeği de hava fotoğrafları ve memleket haritası ölçeğine (Net-Cad veya benzeri programlar kullanılarak) çevrildikten sonra komşu ve yakın komşu parselleri de içine alacak şekilde birbiri üzerine aplike edilmek suretiyle, çekişmeli taşınmaz çevre parsellerle birlikte memleket haritası ve hava

fotoğrafları üzerinde gösterilmeli, hava fotoğraflarının stereoskop vasıtasıyla üç boyutlu incelemesi yapılarak, temyize konu taşınmazların niteliği ve kullanım durumu ile tasarruf sınırlarının belirgin olarak görünüp görünmediği belirlenmeli, taşınmazın üzerindeki bitki örtüsünün cinsi, yaşı, dağılımı, kapalılık oranının açıklandığı yalnız büro incelemesine değil, uygulamaya ve araştırmaya dayalı, bilirkişilerin onayını taşıyan krokili bilimsel verileri bulunan yeterli rapor alınmalıdır.

Açıklanan yöntemle yapılacak araştırma sonucu, taşınmazların orman sayılan yerlerden olmadığı belirlendiği takdirde zilyetlik yolu ile kazanma koşulları araştırılarak, yapılacak keşifte, tarım uzmanı bilirkişi olarak ziraat mühendisine inceleme yaptırılıp, taşınmazın zilyetlikle kazanılabilecek kültür arazisi niteliğinde olup olmadığı belirlenip, bu yolda rapor alınmalı; komşu parsellerin tutanak ve dayanakları getirtilip uygulanarak, bu taşınmazları sınır olarak nasıl nitelendirdikleri araştırılmalı; varsa, zilyetlik tanıkları taşınmazlar başında dinlenmeli, tarafların satış senetleri ve icar senetleri ile müdahalenin men’ine ilişkin mahkeme kararları zemine uygulanmalı ve rapor ekinde gösterilmeli; zilyetliğin ne zaman başladığı, kaç yıl süreyle ne şekilde devam ettiği sorulup, kesin tarih ve olgulara dayalı, açık yanıtlar alınıp; dava tarihi olan 1964 yılına kadar zilyetlikle kazanma koşullarının oluşup oluşmadığı belirlenmeli; 3402 sayılı Kanunun 14/1. maddesinde yazılı 40 ve 100 dönüm kısıtlama araştırmasının aynı maddenin 03/07/2005 gün ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanma Yasası ile değiştirilen 2. fıkrası hükümlerine göre yapılacağı düşünülerek, adına tescil kararı verilecek kişi ya da kişiler ile diğer mirasçılar ve onların miras bırakanları yönünden aynı çalışma alanı içerisinde belgesizden zilyetliğe dayalı olarak tespit ve tescil edilen taşınmaz olup olmadığı, varsa cinsi, parsel numaraları ve miktarı, tapu ve ilgili kadastro müdürlüklerinden ve yine, aynı kişiler tarafından açılan tescil davası olup olmadığı Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüklerinden ayrı ayrı sorularak, gerektiğinde tespit tutanak örnekleri ve tapu kayıtları ya da tescil dava dosyaları getirtilip incelenmeli, dava konusu taşınmazların sulu ya da kuru tarım arazisi olup olmadığı konusunda (5403 sayılı Kanunun 3/j maddesi ile Taşınmaz Malların Sınırlandırma Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmeliğin değişik 10. maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre, sulu tarım arazisi: tarım yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı araziler olarak açıklandığından) ziraat mühendisinden yasanın amacına uygun rapor alınmalı, Kanunun getirdiği sınırlamanın aşılıp aşılmadığı saptanarak, toplanacak tüm kanıtlar birlikte değerlendirilip, ulaşılacak sonuca göre bir hüküm kurulmalıdır.

Açıklanan hususlar gözetilmeksizin, eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır.

Kabule göre de hüküm fıkrasının 11. ve 12 numaralı bentlerinde adına tescil kararı verilen gerçek kişilerin mirasbırakanlarına ilişkin veraset ilamları esas alınarak hesaplanan payların toplamının paydadan farklı olması da hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: 1) Yukarıda bir numaralı bentde açıklanan nedenlerle; davacı ... Belediye Başkanlığı vekili, davalılar ... vd. vekili Av. ...ve davacı Hazine vekilinin 34 parsel sayılı taşınmazın (A) ve (C) rumuzlu bölümlerine ilişkin davacı ... Belediye Başkanlığı vekili, davacı Hazine vekili ve davalılar ... vd. vekili Av. ...’nın 66 parsel sayılı taşınmazın (B) ve (E) rumuzlu bölümlerine ilişkin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün bu taşınmaz bölümleri yönünden ONANMASINA, 19.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6099 sayılı Kanunun 16. maddesi ile 3402 sayılı Kanuna eklenen 36/A maddesi gereğince davalılardan onama harcı alınmasına yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde iadesine,

2) Yukarıda iki numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı Hazine vekili, ... Belediye Başkanlığı ve Orman Yönetimi vekilinin 27 parsel, 34 parsel sayılı taşınmazın (B) bölümü, 37 parsel, 66 parsel sayılı taşınmazın (A), (C) ve (E) ile gösrterilen bömlümleri , 68 parsel, 69 parsel ve 70 parsel sayılı taşınmaza ilişkin temyiz itirazları ile ...vd. vekili Av. ...’ın 27 parsel, 69 parsel ve 70 parsel sayılı taşınmaza, ... vd. vekili Av. ...’ın 37 parsel sayılı taşınmaza, asli müdahil... vekili Av. ...’ın 69 parsel sayılı taşınmaza ilişkin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bu taşınmazlar yönünden BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde Orman Yönetimine iadesine 18/06/2020 günü oy birliğiyle karar verildi.

Full & Egal Universal Law Academy