Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/18215 Esas 2014/28684 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2013/18215
Karar No: 2014/28684
Karar Tarihi: 22.10.2014

22. Hukuk Dairesi         2013/18215 E.  ,  2014/28684 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi
TARİHİ : 25/04/2013
NUMARASI : 2011/500-2013/376

Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ücret alacağı, yıllık izin, fazla mesai ücreti, hafta tatili, asgari geçim indirimi ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, müvekkilinin 01.04.2007-2010 Temmuz ayları arasında üretim müdürü olarak çalıştığını, net 1.500,00 TL maaş aldığını, davalı işyerinde hergün 08:00-18:30 saatleri arasında çalıştığını, yıllık izin kullanmadığını, bölge çalışma müdürlüğü raporunda kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığının tespit edildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, davacının 22.01.2008-29.06.2010 tarihleri arasında müvekkili şirkette çalıştığını, brüt 1.096,52 TL ücret aldığını, davacının maaş alacağının bulunmadığını, mazeretsiz olarak davacının 30.06.2010 01-02.07.2010 tarihlerinde işe gelmediğini, bölge çalışma müdürlüğünün tutanağında davacının neden işe gelmediği sorulmadan iş sözleşmesinin feshinin uygun olmadığı gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin alacağının bulunduğunun belirtilmesinin hatalı olduğunu, fazla mesai yapmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etti.
Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı davalı temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının iş sözleşmesinin hangi tarafça feshedildiği ve feshin haklı sebebe dayanıp dayanmadığı noktasındadır.
Davacı iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini belirtmiştir.Davalı taraf ise davacının devamsızlığı sebebiyle iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini beyan etmiştir. Her ne kadar mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verilmiş ise de; davacı ve davalı tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı dikkate alındığında davacının ücretlerinin düzenli ödenmemesi ve ödenmeyen ücret alacağının bulunması nedeniyle işe gelmeyerek iş sözleşmesini fiili olarak feshettiği, bu duruma göre işveren tarafından düzenlenen devamsızlık tutanaklarının esasa etkili olmayacağı anlaşılmaktadır. Her ne kadar davacı işçi iş sözleşmesini feshederken haklı dahi olsa, sözleşmeyi fesheden taraf ihbar tazminatına hak kazanamaz. Mahkemece bu gerekçe ile ihbar tazminatının reddine karar verilmesi gerekli iken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek olması halinde ilgiliye iadesine, 22.10.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Full & Egal Universal Law Academy