Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2015/14860 Esas 2017/50 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/ 14860
Karar No: 2017 / 50
Karar Tarihi: 16.01.2017

(1475 S. K. m. 14) (4857 S. K. m. 17, 41, 46, 47, 57)

Dava ve Karar: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, kapatılarak davalı belediyeye devredilen işyerinde alt işveren şirketler nezdinde çalışırken iş akdinin haksız feshedildiğini kıdem ve ihbar tazminatı ve yıllık izin, fazla mesai ve hafta tatili ve genel tatil alacaklarını ödemediğini belirterek söz konusu alacakların hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, husumet itirazında bulunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

...-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda ödenmesi gereken faiz mevduata uygulanan en yüksek faizdir. Faiz başlangıcı fesih tarihi olmalıdır. Yaşlılık, malullük aylığı ya da toptan ödeme almak için işyerinden ayrılma halinde işçinin bağlı bulunduğu kurum ya da sandığa başvurduğunu belgelemesi şarttır. Bu halde faiz başlangıcı da anılan belgenin işverene verildiği tarihtir.

Dosya içeriğine göre; davacının iş sözleşmesinin alt işveren Özanadolu Temizlik Ltd. Şti.'ince haklı sebep bildirilmeden 05.03.2013 tarihinde feshedildiği anlaşılmakla davacı vekilinin dilekçesinde maddi hata sonucu belirttiği 05.03.2012 tarihinden faiz yürütülmesi hatalıdır.

Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

Sonuç: Temyiz konusu kararın hüküm fıkrasının ...-a) bendinde yer alan “Net kıdem tazminatı alacağı ....662,11 TL'nin iş sözleşmesinin feshi tarihi olan 05.03.2012 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek banka faizi ile birlikte” rakam ve sözcüklerinin silinerek yerine “....662.11 TL net kıdem tazminatı alacağına iş sözleşmesinin feshi tarihi olan 05.03.2013 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek banka faizi ile birlikte;” rakam ve sözcüklerinin yazılarak hükmün bu düzeltilmiş şekliyle ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.01.2017 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Full & Egal Universal Law Academy