Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2015/488 Esas 2015/3088 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/488
Karar No: 2015/3088
Karar Tarihi: 30.04.2015

23. Hukuk Dairesi         2015/488 E.  ,  2015/3088 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, davalının kooperatif üyesi iken 11.03.2010 tarihinde üyelikten istifa ettiğini, Kooperatifler Yasası'nın 17. maddesinde kooperatif ortağı ile hesaplaşma hususunun düzenlendiğini, davalının ödemelerinin istirdadı kaydı ile kooperatif üyeliği ile edindiği ve kendisine tahsis edilen konutu, kooperatife iade etmesi gerektiğini, davacının asıl amacının akçalı yükümlülüklerinden kurtulmak olduğunu, kötüniyetle kooperatif üyeliğinden istifa ettiğini ileri sürerek, davalı adına kayıtlı ...Mh., 6956 Ada, 3 parselde kayıtlı B Blok 15 no'lu bağımsız bölümün tapusunun iptali ile kooperatif adına tescilini, davalının bağımsız bölüme yaptığı müdahalenin önlenmesini, 5.000,00 TL tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, iş bölümü itirazında bulunarak, her ortağın kooperatiften çıkma hakkının bulunduğunu, tazminat istemek için anasözleşmede hüküm bulunması gerektiğini, genel giderlere katılım borcunu ödemekten kaçınmanın tapu iptali sebebi olmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacının 11.03.2010 tarihi itibariyle kooperatiften istifa ettiği, davalıya tapu tahsisinin 03.01.2006 tarihinde yapıldığı, kooperatifin ferdileşmeye geçmesinden ve üyesine tahsis olunan taşınmazın tapusunun verilmesinden sonraki aşamada üyenin kooperatife borcu olsa dahi kendisine tahsis edilip mülkiyeti geçirilen bağımsız bölümün geri alınamayacağı, davalının üyelikten istifa ederek ayrılmış olması durumunda kooperatifi zarara uğratmasının söz konusu olmayacağı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle davada kooperatif aidat alacağı talep edilmeyip, sadece tapu iptali ve tescili ile uğranılan zararın tazmini talep edilmiş olmasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy